Uth sogn, Bjerre herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 14.2.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 208: Ut Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 327: Ut Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Uth sogn.

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Bjerre herred o. 1787.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Uth kirke

Position:
- Legacy: N: 554906.5 Ø: 0095217.7
- GST: 554610 6186312
- Google Earth: 55 49' 09.5"N, 009 52' 17.7"E
Forklaring

Uth kirke. Foto 19/10 2021. Uth kirke. Foto 19/10 2021. Uth kirke. Foto 19/10 2021. Tympanon fra den forrige kirke. Foto 19/10 2021.
Adresse: Uthvej 48, 8700 Horsens.

Den nuværende kirke blev indviet i 1577.

Oplysninger om kirken:

Boller

Position:
- Legacy: N: 555016.2 Ø: 0095348.8
- GST: 556170 6188394
- Google Earth: 55 50' 16.2"N, 009 53' 48.8"E
Forklaring

Boller. Foto 19/10 2021.
Adresse: Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens.

Herregården blev nævnt første gang i 1350. I dag benævnes den Boller Slot og er omdannet til eksklusive lejligheder.

Ejere af Boller var bl.a.:
Trap 5 online: Bind 21 Vejle amt (1964) side 949-950:
Boller tilhørte 1350 Otte Limbek, sen. hr. Mogens Munk (Bjælke-M.), efter hvis død 1410 dronn. Margrethe beskyldtes for at have bemægtiget sig hans ejendele i Bygholm og B.; 1435 blev der dog afgivet erklæringer om, at dronningen havde givet hans bror hr. Stig Munk "en god del" tilbage. B. tilhørte 1461 Mogens Munks datter Anne Munk († o. 1462), g. m. rigsråd hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) († 1456), hvis svigersøn, hofm. hr. Erik Ottesen (Rosenkrantz) († 1503) fra før 1483 besad gden (1477 var væbneren Jes Ulf foged på B.). Allr. 1494 udlagde han gden som arv til sin søn rigsråd Holger Eriksen (Rosenkrantz) og efter dennes død 1496 til hans børn 1499. Af disse døde hr. Holger Rosenkrantz barnløs 1534, mens hr. Otte Rosenkrantz († 1525) efterlod en række børn, der 1542 udkøbte faderens svogre hr. Christian Friis (af Haraldskær) til Krastrup og hr. Axel Brahe til Krogholm. Rigsmarsk hr. Holger Ottesen Rosenkrantz († 1575) blev eneejer, og han og hans enke Karen Gyldenstierne († 1613) afrundede godset ved mageskifter m. kronen. 1592 var B. overtaget af sønnen Otte Christoffer Rosenkrantz, der pådrog sig uhyre gæld, hvorfor arvingerne ved hans død 1621 straks solgte B. og Rosenvold for 240.000 rdl. til fru Ellen Marsvin. Mul. havde Chr. IV lånt hende pengene, for 1630 kunne han tvinge hende til at afstå gdene til sin datter, kongens hustru Kirstine Munk, der var faldet i unåde og fremtidig måtte bo her, nærmest som fange. Efter hendes død 1658 på B. måtte arvingerne for gæld afstå gden (208 tdr. hartk.) m. gods til Albert Baltsar Berns enke og Leonhard Marselis; 1664 kom B. til Mogens Friis til Favrskov, der 1672 oprettede grevskabet Frijsenborg; m. dette fulgte B. som allodialgods til 1844, da den indlemmedes. Grevskabet ophævedes 1920, og ved lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs' død 1923 arvedes B. af datteren komtesse Agnes Louise Krag-Juel-Vind-Frijs, g. m. lensgreve Erik Bernstorff-Gyldensteen til Gyldensteen. Hun solgte 1930 godset, der omfattede B., Christiansminde, flere mindre forpagtergde og 1384 ha skov til staten for ca. 2 1/4 mill. kr.; B. hgd. (76 tdr. hartk., 344 ha) udstykkedes helt, Christiansminde solgtes, efter at et areal var udstykket, forpagtergde solgtes, og skovene blev til B. statsskovdistr.; i alt oprettedes 35 statshusmandsbrug, og B. hovedbygn. og park solgtes til sygekasserne i Skanderborg, Horsens og Kolding, der omdannede gden til et hvilehjem. - Godsarkiv i NLA.
Carl Jørgensen adjunkt, cand mag

Mere om herregården på

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning