Ridder Henrik Knudsen Gyldenstierne til Store Restrup [6089]
(Omkr 1380-1456)
Anne Mogensdatter Munk til Boller [6090]
(Omkr 1390-Omkr 1462)
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller [6071]
(Omkr 1425-1477)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070]

 • Otte Eriksen Rosenkrantz [6072]
 • Henrik Eriksen Rosenkrantz [6074]
 • Mogens Eriksen Rosenkrantz [6073]
 • Knud Eriksen Rosenkrantz [6075]
 • Anne Eriksdatter Rosenkrantz [6081]
 • Karen Eriksdatter Rosenkrantz [6082]
 • Elsebe Eriksdatter Rosenkrantz [6083]
 • Mette Eriksdatter Rosenkrantz til Skærsø [6084]
 • Else Eriksdatter Rosenkrantz [6086]
 • Ridder Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm, Skjern og Vallø [6076]
 • Ridder Jørgen Eriksen Rosenkrantz [6077]
 • Ridder Henrik Eriksen Rosenkrantz til Bidstrup [6078]
 • Dorothea Eriksdatter Rosenkrantz [6085]
 • Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz til Møgelkær og Elvedgård [6087]
 • Holger Eriksen Rosenkrantz til Boller [6079]
 • Tønne Eriksen Rosenkrantz [6080]
 • Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974]+

Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller [6071] 2

 • Født: Omkr 1425 3
 • Ægteskab (1): Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070] før 13 Jan. 1456 1 2
 • Død: 1477 i en alder af ca. 52 år 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Boller", Uth sg, Vejle amt. 1


Billede

Sophie blev gift med Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070] [MRIN: 845], søn af Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm [3749] og Else Holgersdatter Krognos [3750], før 13 Jan. 1456.1 2 (Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070] blev født omkring 1427,1 4 døde den 7 Jan. 1503 1 og blev begravet i Mariager kloster, Randers amt 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Uth sogn (Boller).

Billede

Kilder


1 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.678-680, 681, 683-684, 685-686.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)

...
Femte slægtled
I.
Hr. Niels Jensens børn (se nr.8)
af første ægteskab med Anne Ottesdatter Skinkel:
13 a. Jens Nielsen
14 b. Hr. Otte Nielsen til Bjørnholm - f. ca. 1395, 1420 såret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsråd, 1435 beseglede forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været m. kongen i Stockholm, 1438 deltog i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1438 slotshøvedsmand på Ålborghus, 1439-1477 høvedsmand på Kalø, ridder enten 1441 i Uppsala eller 1443 i Ribe, o. 1444 rigshofmester, 1441 fik af Christoffer af Bayern den i oprøret faldne Henrik Tagesen Reventlows anpart i Bjørnholm og 1459 gav Christian 1. ham birkeret, 1446 fik af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen Rosenkrantz som høvedsmand på Schwabstedt, synes at have spillet en fremtrædende rolle ved forhandlingerne, der førte til valget at Christian 1., den første oldenborger, 1449 m. kongen til Norge, hvor han medbeseglede hans norske håndfæstning, 1449 deltog i forhandlingerne m. svenskerne i Visby, hvor der blev afsluttet et foreløbigt forlig om Gotland, 1450 blandt de danske råder, der tiltrådte Halmstadforliget, 1451 fik beføjelse til i Jylland at gengive fredløse mænd deres fred, 1452 blev han fritaget for al personlig tjeneste, herunder også hofmesterembedet, førte en langvarig og forbitret proces m. Lage Brock til Estrup, 1466 tilskødede sin bror, hr. Stygge Nielsen (Anders Nielsen Stygge) sin broderpart i Hevringholm, deltog endnu efter sin afgang som rigshofmester i mange vigtige statsakter, som 1460 i udstedelsen af Hertugdømmernes privilegier (Ribeprivilegiet), 1465 i forliget mellem Christian 1. og ærkebispen af Uppsala, byggede Marie Magdalene k. på Djursland, medstifter af Birgittinerklosteret i Mariager, var † i okt. 1477, begr. i Randers Gråbrødrek., 1562 overført til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 10. jan. 1426 m. Else Holgersdatter Krognos (F.: Holger Gregersen K. til Hejreholm og Vidskøfle og Karen Eriksdatter Saltensee), f. ca. 1380, † 1470) (g. (1) m. hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm, † ca. 1420, begge begr. ved Gråbrødreklostret i Randers, hvorfra de senere er ført til Hornslet k. (DAA 1893,272f.) - 2 børn: Sjette slægtled I, nr. 25-26.
15 c. Skarsow Nielsen
16 d. Hr. Timme Nielsen til Engelsholm (Tørrild h.) og Stensballegård (Voer h.) …
af andet ægteskab med Birgitte Limbek:
17 e. Mette
18 f. Hr. Anders Nielsen Stygge til Hevringholm …
af tredje ægteskab med N.N. Rantzau:
19 g. Susanne til Nørgård (Hellum h.) …
20 h. Hr. Niels Nielsen til Tange - var 1447 ridder og afstod da m. sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring såret af en pil i hovedet, begav sig til Kbh., anordnede sjælemesser og sit gravsted i (N), lod så pilen trække ud og døde deraf, før 25. april 1452. - G.m. Ide Nielsdatter Banner (F.: rigsråd hr. Niels Eriksen B. og Johanne Andersdatter til Asdal), var 1452 enke (DAA 1949,II,8ff.). - 3 børn: Sjette slægtled IV, nr. 38-40.
21 i. Dorte
22 j. Hr. Ludvig Nielsen til Tange og Palsgård (Bjerre h.) …
...
Sjette slægtled
I.
Rigshofmester, hr. Otte Nielsens børn med Else Holgersdatter Krognos (se nr. 14):
25 a. Anne
26 b. Erik Ottesen til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre h.), købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern (Middelsom h.) - f. ca. 1427, nævnes i en pavelig bulle 1449 som ridder, 1452 rigsråd, lensmand på Skanderborg, 1456-1481 sin fars eftermand som rigshofmester, 1460 medbeseglede han Ribeprivilegiet, deltog som rigshofmester i utallige forhandlinger og diplomatiske missioner, bl.a. 1477 til Sachsen for at færdiggøre ægteskabskontrakten mellem Christine af Sachsen og den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Slet og Sønderlyng samt Rinds h. i pant, ca. 1468 overtog han Bjørnholm efter faderen, ejede o. 1499 800 bøndergårde og var formentlig landets rigeste godsejer efter Poul Laxmand, ved kong Hans' tronbestigelse blev han afsk. som hofmester, men blev fortsat benyttet i diplomatiske missioner, 1494 medbeseglede han udelelighedsbrevet, † 7. jan. 1503, begr. i et kapel ved Mariagerkloster, 1589 ført herfra til Hornslet k. (Portræt DAA 1910). - G. før 13. jan. 1456 m. Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller (Bjerre h.) (F.: rigsråd hr. Henrik Knudsen G. og Anne Mogensdatter Munk til Boller) (DAA 1926,II,9,13), † 1477. - 17 børn: Syvende slægtled I, nr. 53-69.

IV.
Hr. Niels Nielsens børn med Ide Nielsdatter Banner (se nr. 20):
38 a. Erik Nielsen
39 b. Anne - f. 1443, havde til 1522 og igen 1523-1528 Vilstedgård i pant af kronen, † 1535 (92 år gammel), begr. i Varde. - G.m. rigsråd hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård (V. Horne h.) (F.: rigsråd hr. Gunde Nielsen L. til Lydum og Bege Madsdatter Gjordsen) (DAA 1901,248), † 28. okt. 1511, begr. 1. nov. i Gråbrødrekloster i Ribe.
40 c. Tale
...
Syvende slægtled
I.
Rigshofmester Erik Ottesens børn med Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (se nr. 26):
53 a. Otte Eriksen
54 b. Mogens Eriksen
55 c. Henrik Eriksen
56 d. Knud Eriksen
57 e. Hr. Niels Eriksen til Bjørnholm, Skjern hovedgård og Vallø …
58 f. Hr. Jørgen Eriksen
59 g. Hr. Henrik Eriksen til Bidstrup (Houlbjerg h.) …
60 h. Holger Eriksen til Boller …
61 i. Tønne Eriksen
62 j. Anne
63 k. Karen
64 l. Elsebe
65 m. Vibeke til Bidstrup - † i slutningen af 1506, begr. i Korsbrødre kloster i Odense. - G.m. rigsråd hr. Predbjørn Podebusk til Kørup og Vosborg (F.: Claus P. til Vosborg og Jytte Evertsdatter Moltke), † 11. dec. 1541 på Estrup, begr. i Århus Domk., skifte efter ham holdtes 1548 (g. (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Ågård, † før påske 1545, begr. i Ringsted k. (hun g. (1) m. hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm) (DAA 1908,362f.,366f.).
66 n. Mette til Skærsø …
67 o. Dorothea
68 p. Else
69 q. Kirstine til Møgelkær (Bjerre h.) og Elvedgård (Skovby h.) ….

2 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1926. Tre og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.9, 13-14.
Gyldenstierne i Danmark. †

Femte Slægtled
I.
Knud Nielsens Børn med Anne Vendelbo:
2. Gamle Hr. Henrik Knudsen, gav 1397 med sin Frue Gods til St. Knuds Kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres Lejested, tilskødede 1401 Dronning Margrethe al sin Ret i Lunholm (Skagen) og saa megen Ret, han fik efter sin Fader i Galgebjerg, 1409 Ridder, 1411 ved Mødet i Kolding, beseglede 1416 Hr. Axel Andersens (Mule) Skifte med Steen Basse, 1417 Medlover for Kong Eriks Fredsslutning med Hertug Henrik og Greve Henrik, 1419 Lensmand i Thy, 1421 Amtmand i Flensborg, fulgte 1423-25 Kong Erik paa dennes Udenlandsrejse, medlem af Rigsraadet, nævnes 1439 som Rigsraad, skrives 1440 til Restrup, fik 1443 Horsens By i Pant af Kong Christopher for 1000 rhinske Gylden, fik ved Mageskifte 1444 til Restrup af Kongen al Kronens Gods i Dagnæs (Hatting H.), fik 1445 efter pavelig Befaling af Abbeden i Øm Kloster Bekræftelse som Patron til Sønderholm og Frejlev Kirker, da Privilegiet var tabt, skrives 1449-50 til Restrup, modtog 1451 Bygholm i Pant uafløst i sin og Hustrus Levetid, levede 1456, 9 Febr., men var død 28 Maj, da hans Enke af Kongen fik Bygholm Pantet forhøjet med 2000 Mk. Lybsk, for hvilke hun overlod Kongen Vejle Købstad med Møllen, som hendes Husbond havde i Pant af Kronen, og nu fik Bygholm og Horsens i Pant for. G. m. Anne Munk ("den hovmodige") til Boller (Forældre: Rigsraad Hr. Mogens Munk til Boller og Kirsten Pedersdatter Thott), levede 1461, men var død 1462. - Deres Børn: Sjette Slægtled I.
...
Sjette Slægtled.
I.
Gamle Hr. Henrik Knudsens Børn med Anne Munk
(se S. 19):
1. Knud Henriksen
2. Sophie † 1487, g. før 1456 m. Hr. Erik Ottesen Rosenkrantz til Biørnholm og Møgelkjær † 7 Jan. 1503 ved Mariager Kloster, begr. i Hornslet Kirke.
3. Ellen
4. Kirsten ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Gyldenstierne), Sophie Henriksdatter (ca 1425 - 1477).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Erik Ottesen (ca 1427 - 1503).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk