Oluf Daa til Ravnstrup [3212]
(-1532)
Gundel Joachimsdatter Griis [3213]
Claus Daa til Raunsstrup og Holmegård [3202]
(Omkr 1490-1574)
Anne Pedersdatter Lykke [3203]
(Omkr 1495-Efter 1528)
Dorte Clausdatter Daa [3197]
(Omkr 1530-1600)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196]

2. Ove Juel til Kjeldgaard [6297]

Dorte Clausdatter Daa [3197] 1

  • Født: Omkr 1530 4
  • Ægteskab (1): Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196] 1 2
  • Ægteskab (2): Ove Juel til Kjeldgaard [6297] før 1579 1 3
  • Begravet: 27 Apr. 1600, Brande kirke 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Diverse: Hun lod en gravsten over sig selv, sine to ægtemænd og tre afdøde børn opstille i kirken.: Tistrup kirke. 5
Det var dog kun Otte Strangesen og de tre børn, der blev begravet i kirken.


Billede

Dorte blev gift med Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196] [MRIN: 1089], søn af Claus Strangesen til Nørholm [3200] og Karine Pedersdatter [3201].1 2 (Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196] blev født omkring 1510,6 døde den 7 Sep. 1571 i Ribe 2 og blev begravet i Tistrup kirke 2 7.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Tistrup sogn.

En søn og to døtre døde som små og blev begravet i Tistrup kirke. 2

Billede

Dorte blev derefter gift med Ove Juel til Kjeldgaard [6297] [MRIN: 2333], søn af Niels Juel til Åbjerg [6298] og Christence Ovesdatter Lunge [6299], før 1579.1 3 (Ove Juel til Kjeldgaard [6297] blev født omkring 1543,8 døde i Dec. 1599 3 og blev begravet den 1 Jan. 1600 i Brande kirke 3.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Diverse: Parret gav den nuværende prædikestol til kirken: Brande kirke. 9


Billede

Kilder


1 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1944. En og tresindstyvende Aargang. (København. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.14-15, 16.
Daa. †

Den yngre sjællandske Linje
.…
Tredje Slægtled
II.
Oluf Daas Børn med Gundel Griis:
1. Claus til Raunstrup og Holmegaard, var 1519 Hofsinde, da hans Fader maatte bøde en stor Pengesum for nogle af ham begaaede Uordener, var endnu 1525 Hofsinde, da han fik Pantebrev paa Gyrstinge Len, 1528 Livsbrev paa Paddeborg (Sparresholm) i Hammer H. for sig og Husfrue, 1529 paa Gyrstinge Len, 1532-37 Lensmand paa Skodborg og Hundsbæk, 1535-37 paa Næsbyhoved, mødte 1540 paa Skifte efter Hr. Mads Bølle, var 1541 Værge for Erik Daas Børn, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, 1551 Landsdommer i Sjælland og forlenet med Bjeverskov Herred, frasagde sig 1552 Landsdommerembedet, nævnes 1561 med Hustruen i Peder Dyres Testamente † 1574. Gift (1) før 1528 med Anne Lykke til Kærbygaard (F: Rigsraad Hr. Peder L. og Karen Knudsdatter Reventlow), (2) m. Hilleborg Tinhuus (Skinkel) (F: Rigsraad Hr. Laurids Skinkel til Egeskov og Hilleborg Pedersdatter Bille), nævnes ugift 1538, 1575 og 80 i Enkestand. (D. A. A. 1916, 510 f.). - Børn: Fjerde Slægtled II.
2. Dorte
3. Margrethe

Fjerde Slægtled.
II
Claus Daas Børn
af første Ægteskab med Anne Lykke:
1. Jørgen
2. Jakob
3. Peder
4. Dorte † 1600, bgr. 27 April i Brande K.; g (1) m. Otte Strangesøn (Bild) til Nørholm † 7 Sept. 1571 i Ribe; (2) før 1579 m. Lensmand paa Akerhus Ove Juel til Kjeldgaard (N. Herred) † 1599, bgr. 1 Jan. 1600 i Brande K. Ligsten over alle tre i Tistrup K. (D. A. A. 1927, 32).

af andet Ægteskab med Hilleborg Tinhuus:
5. Oluf til Raunstrup …
6. Hilleborg ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.69-70.
Bild.
Frost, Strangesen.

Den nyere Slægt Strangesen.

Claus Strangesen til Nørholm og Holm (Bølling H.), forseglede 1497 til Vitterlighed med Fru Elsebe Godske Barsebeks (1), pantsatte 1509 Gods i Rugsø Herred til Fru Anne Friis (2), holdt 1510 Skifte med sin Husfrues Søskende (3), var † 1513; g. m. Karine Pedersdatter (Væbner), der 1513 som Enke tilskjødede Kongen Gods i Skjern og Bølling Sogne (4), 1522 blev Nørholm af ukjendt Aarsag hende fradømt, men hun fik af Kongen Tilladelse til at beholde Gaarden mod at betale 1000 Gylden (5), fik 1524 med sine Sønner ved Mageskifte med Kronen al Kirkens Rettighed i Nørholm (6). Sønner:
1. Niels Clausen til Nørholm og Holm …
2. Terkel Clausen
3. Otte Clausen til Nørholm, nævnes 1536 i Recessen, taxeredes 1558 til at stille otte Karle (10), klagede 1563 over, at hans Hustru og Børn var forgjorte (11), † 7 Sept. 1571 i Ribe, begr. i Tistrup Kirke, hvor hans Ligsten ses; g. m. Dorte Daa Clausdatter. [Tilføjelse i DAA 1901 s. 539: Otte Clausen, var formodentlig ogsaa Fader til den Margrethe Strangesen, som 1546 var Priorinde i St. Johannes Klostret i Slesvig (Ulrik Petersens Sml. i R.-A.).] Børn:
a. Claus Strangesen til Nørholm, forseglede Hyldingen 1580 (12) og blev 1596 forskreven til Kroningen (13), † 9 Marts s. A. [rettelse i DAA 2015-17 s. 661: * 2. aug. 1553 på Nørholm, † 16. marts 1596 sst, bisat i Thorstrup K. [Kisteplade i Vardemuseerne, jf. Danmarks kirker. Ribe amt. Torstrup K., s. 1437-1438]] som Slægtens sidste Mand af Linien Strangesen; g. m. Anne Skram (Fasti) Iversdatter, der endnu levede 1632, da hun førte Trætte med sin Svigersøn (14). Døtre: ...
b. Karen ...
c-e. En Søn og to Døtre, † smaa, begr. i Tistrup Kirke.

3 Jesper Thomassen, Danmarks Adels Aarbog 2000-02. Seksoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag 2003), s.382-384.
IUEL

I
Ældre Linje

Syvende slægtled
I
Enevold Juels børn med Inger Hermansdatter Flemming (Se nr. 18):
22 a. Niels til Åbjerg (-1543- -1568-) - † mellem 1568/73 - 1551 til vitterlighed s.m. Erik Rosenkrantz, mageskiftede 1562 med kongen to gårde i Stadager på Falster mod jordegods i Vedersø S., havde s.å. en strid med Peder Gyldenstierne om skellet mellem Vedersø og Madum, havde 1567 proces med Laurids Rostrup. - Gift efter o. 1543/44 m. Christence Ovesdatter Lunge (Dyre) til Voldbjerg (-1543-) (DAA 1891, 159) (F.: Rigsråd, lensmand, hr. Ove Vincentsen L. til Tirsbæk og Kragerup og Anne Henriksdatter Friis (af Haraldskjær) til Odden og Stolliggård), levede 1573 som enke, måske † o. 1583 da sønnerne d.å. havde en strid om en gård i Faldsten (Løjt S., Rise H.). (Hun gift (1) m. Peder Skram (Fasti) til Voldbjerg (-1540- †), † ultimo 1542). - 7 børn, Ottende slægtled I, nr. 35a-41g.
23 b. Sophie
24 c. Erik til Lykkesholm (1552-) (Lyngby S., Djurs Sdr. H.) …

Ottende slægtled
I
Niels Juels børn med Cristence Ovesdatter Lunge (se nr. 22)
35 a. Ove til Kjeldgård (1578-†) (Selde S., Salling Nørre H.), Åbjerg (-1574-) (medejer) og Vosnæsgård (-1583-) (Skødstrup S., Ø. Lisbjerg H.). - † i dec. 1599, begr. 1. jan. 1600 i Brande K. - 1570 ordre til at begive sig til København og ufortøvet melde sig under Peder Gyldenstiernes fane, der lå i Køge, fulgte 1576 kongen til Mecklenborg med tre heste, var 1580 til hertug Hans' begravelse, 1583-88 forlenet med Akershus og 1586-88 med Hedemarken og Østerdalen, 1588-97 med Bratsberg, Gjemsø Kloster og Tune Skibreide. - Gift før 1579 m. Dorte Clausdatter Daa (DAA 1944, II, 16) (F.: Landsdommer, lensmand Claus D. til Raunstrup og Holmegård og Anne Pedersdatter Lykke til Kærbygård), † 1600, begr. 27. apr. i Brande K, (Hun gift (1) m. Otte Clausen (Strangesen) til Nørholm, † 7. sept. 1571), ligsten over alle tre i Tistrup K.
36 b. Iver
37 c. Anne
38 d. Karen
39 e. Sophie
40 f. Dorthea til Elin (-1598- -1622-) (Onsøy S., Borgesyssel) …
41 g. Herman til Åbjerg (-1583- - 1586-) ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Daa, Dorte Clausdatter (ca 1530 - 1600).

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Tistrup kirke s.1511 ff.
... Figursten over Dorte Då og hendes to ægtemænd Otte Clausen (Strangesen) til Nørholm † 1571 og Ove Juel til Kjeldgård samt tre børn af 1. ægteskab. "Her neden for thenne steen / er begrafven erlig oc welbyrdige mand / Otte Clavsen til Nørholm som døde vdi / Ribe den 7. dag septembris aar 1571 / medt hans kiere høstrv erlig og welbyrdige / frv Doreti Daa, som døde den ___ dag ___ / aar 1___ , oc hendes anden hosbonde / erlig oc welbyrdige mand Offve Juull / til Kielgaard, som døde den ___ dag ___ / aar 1___ , oc 3 af salig Otte Clavsens oc / Doreti Daas børn som var 1 søn oc 2 døter".

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Otte Clausen (ca 1510 - 1571).

7 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Tistrup Kirke s.1511-1513.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Juel, Ove (ca 1543 - 1600).

9 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Brande Kirke s.2581 ff.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk