Rubjerg sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 21.7.2020

Vort sogns historie, Bind 1 side 438: Rubjerg sogn

Severin Christensen Sortfeldt: Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse (Slægtsforskernes Bibliotek)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 58: Rubjerg Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 92: Rubjærg Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Rubjerg kirke

Position:
- Legacy: N: 572455.8 Ø: 0094637.3
- GST: 546676 6363904
- Google Earth: 57 24' 55.8"N, 009 46' 37.3"E
Forklaring

Adresse: Kronholmsvej 92, Rubjerg, 9480 Løkken.

Den nuv. kirke er fra 1904. Den oprindelige kirke lå 2 km nordligere, men blev flyttet pga. sandflugt.

Oplysninger om kirken:

Rubjerg gamle kirkegård

Position:
- Legacy: N: 572610.9 Ø: 0094623.5
- GST: 546417 6366227
- Google Earth: 57 26' 10.9"N, 009 46' 23.5"E
Forklaring

Adresse: Rubjergvej 340, 9480 Løkken.

Kajholm

Position:
- Legacy: N: 572506.2 Ø: 0094714.8
- GST: 547294 6364235
- Google Earth: 57 25' 06.2"N, 009 47' 14.8"E
Forklaring

Adresse: Lønstrupvej 124, 9480 Løkken.

Lars Thomsen (1725 - 1777) og Anne Pedersdatter (1729 - 1794) boede på Kajholm.
Også sønnen Thomas Laursen Kajholm (1764 - ?) og hans hustru Mette Jørgensdatter (1760 - ?) boede på gården. Da Thomas forlod Mette, flyttede Mettes far Jørgen Laursen (1727 - 1805) ind.

Trap Danmark, 4. udgave, bind 5, s. 152:
Kajholm blev 1470 af Hr. Axel Lagesen (Brok) mageskiftet til Mourids Nielsen (Gyldenstjerne). 1651 blev den med et Afbygge "Krumholmb" og et Bol og et Gadehus i Rubjærg afhændet af Hr. Knud Ulfeld til Hans Wulf Unger, som igen afhændede den 1653 til Otte Lunov, der atter 1660 skødede Kronholm til den forrige Ejer, men selv vedblev at skrive sig til Kajholm. Hans Enke Anne Krabbe ægtede Antonius Kempter v. Silchhofen, der afkøbte sin Frues Arvinger en Halvpart i den, som han solgte 1674 til Fru Eva Unger, Gjord Galts, hvis Søn af 1. Ægtesk. Oluf Krabbe 1702 solgte den (7½ Td. H.) til sin "Søster" Jfr. Hedevig Unger, som ægtede Degnen i Ingstrup Michael Vibe, der formedelst Sandflugt 1733 fik dens Hrtk. nedsat fra 7½ til 5 Td. 1756 solgte Chrf. Vibe K. til Jens Lund af Kjettrup; 1793 tilhørte den Anne Pedersdatter, Laurs Thomsens Enke, og 1805 blev den af Jørg. Laursen solgt for 2099 Rd. til Skaarupgds fhv. Ejer Bo Møller, der døde her 1842. 1662 havde den kun "Bondebygning", og 1682 blev den af Rentekammeret erklæret for en Bondegaard.

J.C.B. la Cour, Danske Gaarde III. Samling II. Bind (1918), side 699-700:
Kajholm, Rubjerg Sogn. Postforb. og St.: Gjølstrup, hvortil c. 2 Km. Gaarden ligger c. 15 Km. fra Hjørring. Ejer: Niels Peder Jørgensen, som overtog Gaarden i 1879. Gaarden er siden 1914 bortforpagtet til Ejerens Svigersøn, Andreas Jensen, som er født i Jelstrup 4. Febr. 1881 og gift med Dorthea Jørgensen, født paa Ejendommen 25. Maj 1883.
Matr.-Nr. 2a m. fl. af Rubjerg. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 20,000 Kr. Areal 105 Tdr. Ld., deraf Ager 91, Eng 3, Plantage 10, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: benyttet Brak, Rug, Roer, Blandsæd, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er i Halvdelen god Muld og i den anden Halvdel let Sandjord. Der holdes 18 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af jysk sortbroget Race, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 6 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kajholm med et Afbyggersted Krumholmb og et Boel og et Gadehus i Rubjerg blev 1651 solgt af Hr. Knud Ulfeld til Hans Wulf Unger, som 1653 afhændede Godset til Otte Lunov. 1668 og 1671 tilhørte Kajholm Antonius Kempter v. Silchhofen, der afkøbte sin Frue Anne Krabbes Arvinger en Halvpart i den, som han solgte 1674 til Fru Eva Unger, Gjord Galts, hvis Søn af første Ægteskab, Oluf Krabbe, 1702 solgte den (7½ Td. Hartk. stor) til sin "Søster", Jomfru Hedevig Unger, som ægtede Degnen Michael Vibe i Ingstrup; 1756 solgte Christoffer Vibe Kajholm (5 Tdr. Hartk. stor) til Jens Lund af Kjettrup. Og 1793 tilhørte den Anne Pedersdatter, Laurs Thomsens Enke (Traps "Danmark"). Den nuv. Ejer har faaet Gaarden efter sin Fader, Jørgen Jensen.
Gaarden ligger tæt N. for Vejen fra Rubjerg ud til Hjørring Landevej og er af Grundmur med Straatage.

Til Slægtsforskning