Ridder Holger Gregersen Krognos til Heireholm og Vittskövle [3751]
(ansl 1330-1383)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Margrethe Ovesdatter Steeg [6926]

Ridder Holger Gregersen Krognos til Heireholm og Vittskövle [3751] 4 5

  • Født: ansl 1330 6
  • Ægteskab (1): Margrethe Ovesdatter Steeg [6926] 1 2 3
  • Død: 1383, "Turestorp", Skåne i en alder omkring 53 år
  • Begravet: Vittskövle kyrka, Gärds härad, Skåne 7

   Et andet navn for Holger var Ridder Holger Gregersen (Krognos) til Heireholm og Vittskövle.

Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldefar.

Links til siderne om Sövde sogn (Hejreholm) og Vittskövle sogn.

Uddrag af Dansk biografisk Leksikon:
Allerede i Valdemar Atterdags Tid opnaaede han Ridderværdigheden, og ved Kongens Død hørte han til de mest fremragende Mænd i Skaane; han var blandt dem, der tilraadede Jyderne at vælge Oluf til Konge, og nævnes baade i denne Konges Haandfæstning og i den store Reces, der 1377 udgik fra Danehoffet i Nyborg. 1381 var han en af Hovedmændene for at afslutte en Særfred mellem Skaane og Kong Albrecht i Sverige, hvad der næppe har været ganske efter Dronning Margrethes Hjærte. I denne Traktat nævnes H. G. umiddelbart efter Skaanes Gjældkjær, den mægtige Tuve Galen (V, 544); Aaret efter blev denne imidlertid afsat, og Dronningens Tropper indtoge hans Borg Tustropsø. Ved den Lejlighed blev Hr. H. dræbt, og det er da ikke helt grebet ud af Luften, naar adelige Slægtebogssagn lade ham blive ombragt paa Dronningens Foranstaltning, "fordi han var hende alt for mægtig"; ... 5

  Medicinske notater:

Han døde 1383 i forbindelse med dronning Margrethe 1's indtagelse af borgen Turestorp i Skåne fra hans slægtning og allierede Tue Galen. (Ref.: DAA 2006-2008 s.777 (opslag 757): Rettelse til DAA 1893)

  Dødsnotater:

Link til siden om Turestorp

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af borgen: "Vittskövle", Vittskövle socken, Christianstads län, Skåne. 4

2. Ejendom: Ejer af borgen: "Heireholm", Sövde socken, Skåne. 4 Heireholm ligger på en lille ø i Snogeholmssjön og er i dag en ruin.


Billede

Holger blev gift med Margrethe Ovesdatter Steeg [6926] [MRIN: 1339], datter af Ridder Ove Steeg [6924] og Inger Stigsdatter Hak til Skærsø [6925].1 2 3 (Margrethe Ovesdatter Steeg [6926] blev født ansl 1350 8 og døde efter 1407 2.)


Billede

Kilder


1 G.O.A. von Irgens-Bergh, Danmarks Adels Aarbog. 1918. Fem og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.433-434 (opslag 462-463).
Steeg.

2. Hr. Agotus Stek, var 1360 Ridder og Forlover for Kongen ved Forliget i Ribe med de holstenske Grever (3) og beseglede Recessen i Kalundborg (4), var † 1373; g. m. Ingerd Pedersdatter (Basse af Tjele) af Skjersø, havde før 1389 med sin Søster Fru Christine solgt Ulstrup og Ulstrup Fang tilligemed andet Gods i Ods Herred etc. til Bispen af Roskilde (5). Børn:
a. Awho Steegh de Bøghæ (= Bøgede, Bjeverskov H.) … UDGÅR JF. RETTELSE
b. Mogens Steegh
c. Peder Avesen Steeg
d. Margrethe, levede 1403; g. (1) m. Holger N. N., (2) m. Hr. Otte Jensen Markmand, var † 1401.
e. En Datter …
f. EN DATTER GIFT MED JAKOB OLUFSEN LUNGE JF. RETTELSE.
Se rettelser/tilføjelser i DAA 2006-08 andetsteds på siden.

2 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.782 (opslag 762).
Rettelse til DAA 1918, Steeg (s.433f):
"Hr. Agotus Stek" er identisk med Inger Stigsdatters anden mand, hr. Ove/Åge Steeg. Trods tilnavnet tilhørte han imidlertid ikke slægten Steeg, idet hans datter, som nævnt, førte et våben med to hjortevier. Hendes våbenskjold forekommer desuden på en kalkmalet frise i Tosterup Kirke i Skåne og blandt hr. Mogens Gøyes anevåben på hans gravsten i Voldum Kirke (19). Et sådant våben førtes bl.a. af slægten Saltensee af Tystofte (DAA 1914), men med andre farver, som det fremgår af den nævnte frise. Af de ham tilskrevne børn tilhørte "Awho Steegh de Bøghæ" (Ove/Age Steeg af Bøgede) derimod Steeg-slægten, idet han førte slægtens spids fra venstre i sit segl (20), mens Mogens Steeg, Peder Steeg og den altnævnte Margrethe var børn af hr. Ove/Åge. Han må derudover have haft en datter, som var gift med hr. Jakob Olufsen [Lunge] død senest 1387 (DAA 1902, 306), og i dette ægteskab blev moder til hr. Ove Jakobsen Lunge og vel de andre børn af hr. Jakob Olufsen, Sofie, Regitze og Oluf, som omtales som værende umyndige ved skiftet efter faderen i 1387 (21).
Margrethe Ovesdatter omtales 1388 med sin anden mand hr. Otte Jensen [Markmand af Falster] (DAA 1903, 321) som medlem af Kristi Legemsgilde i Lollands Søndre Herred, 1401 som enke efter denne, 1403 som datter af fru Inger af Skarsø og i 1407 skal hun skifte gods i Jylland med Ove Lunge. Hendes årtid holdtes i Lunds Domkirke den 18. okt. (22). Det fremgår indirekte af brevet fra 1401, at hun tidligere havde været gift med hr. Holger Gregersen [Krognos] (DAA 1893, 272f.) død 1383.

3 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.778-779 (opslag 758-759).
Hak. †

Den sjællandske Linie (som den kaldes i DAA 1896)

Tredje slægtled
I
Hr. Peder Gregersen Egesides børn:
1. Gregers Pedersen af Vittskövle …
2. Stig Pedersen af Ris (Odsherred).
(DAA 1896: Stig Pedersen af Riis (Ods H.), nævnes 1302, var 1313 en af Peder Porses Forlovere, mageskiftede 1323 Gods i Ods Herred til "sin Broder" Jep Axelsen, er sagtens den Stigotus, der 1326 beseglede til Vitterlighed med Jakob Hafræ, der kalder ham filie mee auunculus, beseglede 1329 til Vitterlighed med Gregers Pedersen (Hak) og fører 1339 Hak-Vaabnet, levede 13 Marts 1341 …)
Det er uklart om det er denne eller Stig Pedersen af Krognos-slægten (jfr. DAA 1893, 272), der optræder i breve 1302 og 1313. Førte Hak-segl 1326, 1339 og 1341. Udelukkende kendt via godstransaktioner eller som medbesegler 1323-1341; omtales som død 1352. - Gift med NN Herlugsdatter [Grubbe af Særslev]. - Deres børn: Fjerde slægtled I.
3. Kristine Pedersdatter
4. ?NN Pedersdatter

Fjerde slægtled
Stig Pedersens børn:
1. Hr. Niels Stigsen af Ris …
2. Kristine Stigsdatter
3. Inger [Stigsdatter] af Skærsø (Mols Herred). - Gift (1) med Jens Mogensen (ukendt slægt) af Skærsø. - Gift (2) med hr. Ove/Åge Steeg, som førte et våben med to hjortevier. Hun omtales som enke efter sidstnævnte 1371 og 1389, hvor det omtales, at hun besad arvegods, som ikke var skiftet med arvingerne efter Kristine Stigsdatter, og var død senest 1392. Hun pantsætter 1371 og senere ganske store godsmængder i Nordvestsjælland til sin fætter, Roskildebispen Niels Jakobsen [Ulfeldt]. I 1460 forsøgte hr. Anders Hak (DAA 1896, 166) forgæves at indløse (noget af?) det af fru Inger pantsatte gods fra Roskildebispen, og 1407 forestod dennes formente bror Niels Hak til Assendrup (ib.) skifte af bl.a. Hadsten (Sabro Herred), der havde tilhørt hr. Ove Steg, mellem "sin søstersøn" Ove Lunge og fru Ingers datter Margrethe Ovesdatter. Sidstnævntes døtre Else og Holger Holgersdatter [Krognos] arver via deres mor og mormor henholdsvis Skærsø og Vittskövle.

4 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.272-273.
Krognos. †

(1 Hr. Holger Gregersen til Heireholm (Færs H.?) og Vidskøfle, nævnes 1355 (34), var 1363 Ridder (35), beseglede 1376 den skaanske Adels Fuldmagt til Kong Olufs Hylding (36) og Kongens Haandfæstninger 1376-77 (37), levede endnu 1381 (38), skal være bleven snigmyrdet af Henrik Sankepil, der havde tjent ham og var bleven "adlet" af Dronning Margrethe og forlehnet med Helsingborg Slot; efter Nogle havde Dronningen selv anstiftet Drabet, efter Andre lod hun Morderen henrette; maaske skete Drabet 1382 ved Tustrupsøs Indtagelse (39); g. (1) m. Margrethe, hvem der tillægges Skarsholm-Slægtens Vaaben, (2) m. Karen Eriksdatter (Saltensee). Døtre
af 1. Ægteskab:
(a Else
(b Kirsten
af 2. Ægteskab:
(c Else, f. 1379 † 1470, begr. i Hornslet Kirke, g. (1) m. Hr. Anders Ovesen (Hvide) til Bjørnsholm, † ca. 1420, (2) før 1426 m. Rigshofmester, Hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm, † 1477, begr. i Hornslet Kirke.
(d Holger ….

5 Dansk biografisk Leksikon (1. udgave, 19 bind, 1887-1905, redigeret af C.F. Bricka. Digitaliseret ved Project Runeberg.), IX. Bind, s.524-525: Krognos, Holger Gregersen.
Krognos, Holger Gregersen, -1382, hørte til en rig Adelsslægt i Skaane og ejede Vidskøfle. Allerede i Valdemar Atterdags Tid opnaaede han Ridderværdigheden, og ved Kongens Død hørte han til de mest fremragende Mænd i Skaane; han var blandt dem, der tilraadede Jyderne at vælge Oluf til Konge, og nævnes baade i denne Konges Haandfæstning og i den store Reces, der 1377 udgik fra Danehoffet i Nyborg. 1381 var han en af Hovedmændene for at afslutte en Særfred mellem Skaane og Kong Albrecht i Sverige, hvad der næppe har været ganske efter Dronning Margrethes Hjærte. I denne Traktat nævnes H. G. umiddelbart efter Skaanes Gjældkjær, den mægtige Tuve Galen (V, 544); Aaret efter blev denne imidlertid afsat, og Dronningens Tropper indtoge hans Borg Tustropsø. Ved den Lejlighed blev Hr. H. dræbt, og det er da ikke helt grebet ud af Luften, naar adelige Slægtebogssagn lade ham blive ombragt paa Dronningens Foranstaltning, "fordi han var hende alt for mægtig"; en Udpyntning er det derimod vel nok, naar det hedder, at H. G. myrdedes af en Mand, som Margrethe lige forud havde adlet med det underlige Navn Sankepil, og som hun 8 Dage efter lod henrette.
Erslev, Dronn. Margrethe S. 86 f. 327.
Kr. Erslev..

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Krognos), Holger Gregersen (caca 1330 - Dræbt 1383).

7 Wikipedia, Holger Gregersen Krognos.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Steeg II), Margrethe Ovesdatter (Aagesdatter) (caca 1350 - 1407 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk