Grote Johan Krummedige til Brockdorff og Beidenfleth [3879]
(Omkr 1290-Efter 1351)
Væbner Peder Skram til Rundhof [3865]
(ansl 1290-)
Edel Pedersdatter Saltensee [3866]
(ansl 1290-)
Segebod Krummedige til Mehlbek, Løgismose og Rundhof [3878]
(Omkr 1320-Før 1397)
Cecilie Pedersdatter Skram til Rundhof [3877]
(Omkr 1320-Efter 1397)
Mette Segebodsdatter Krummedige til Løgismose [4155]
(Omkr 1345-Før 1400)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Væbner Peder Jul [4154]

2. Hartvig Sested [4172]
  • Reimer Hartvigsen Sehsted [5361]
  • Poppe Hartvigsen Sehsted [5358]
  • Giske Hartvigsdatter Sehsted [5359]

Mette Segebodsdatter Krummedige til Løgismose [4155] 2

  • Født: Omkr 1345 4
  • Ægteskab (1): Væbner Peder Jul [4154] 1 2
  • Ægteskab (2): Hartvig Sested [4172] 2 3
  • Død: Før 1400 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af gården, som hun arvede efter sin far: "Løgismose", Hårby sg, Odense amt. 5


Billede

Mette blev gift med Væbner Peder Jul [4154] [MRIN: 1546], søn af Thomas Jul [4161] og Ukendt.1 2 (Væbner Peder Jul [4154] blev født ansl 1330 6 og døde før 1388 6.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Flensborg. 7 En gård nord for Flensborg, som sønnen Iver og hans hustru senere solgte til Dronning Margrete.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Flensborg.

Billede

Mette blev derefter gift med Hartvig Sested [4172] [MRIN: 1556].2 3 (Hartvig Sested [4172] blev født ansl 1350 8 og døde efter 1407 8.)


Billede

Kilder


1 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1947. Fire og tresindstyvende Aargang. (København. A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel. 1947.), s.6-7.
Jul af Sønderjylland. †

Første Slægtled.
Peder Jul, gift med Mette Krummendiek (Krummedige) (F.: Segebod K. til Melbeck og Løgismose og Cecilie Pedersdatter Skram til Runtoft); hun var i 2. Ægteskab gift med Hartvig Sested, der 1388 kvitterer Erik Krummendiek på dennes Broder Segebods Vegne for Modtagelse af sin Hustrus Medgift. (D.A.A. 1900, 226; 1940, 107). - Børn:

Andet Slægtled.

1. Iver (Ywer Petersen, de Juwl geheten is) fik i 1400 af Raadmand i Flensborg Henrik Frese og dennes Hustru Elzebe overladt det Gods, der er tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og udenfor Flensborg; fik i 1401 af Thomas Jul og af Detlev (Detmar) Gathmer kaldet Blaa og af dennes Hustru Kerstine Afkaldsbrev på førnævnte Gods; erholdt 1405, da han kaldes Lægmand af Ribe Stift, af Paven Tilladelse til at vælge sin egen Skriftefader; medbeseglede 1421 (4. Aug.) Jydernes Vidnesbyrd om Slesvigs Forhold til den danske Krone (Ywer Jul). Gift før 1388 m. Birte Limbek (F.: Timme Limbek), der 1388 skødede en Gaard i Flensborg til Dronning Margrethe. (D.A.A. 1902, 270). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Thomas (Tammes Peterson de Jul gheheyten is) …
3. Elsabe, g. m. Borgmester i Flensborg Henrik Vrese (Friis).
4. Elsif Pedersdatter
5. Kirstine
6. Troels
7. Datter ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Linket henviser til bogen på Project Runeberg. Den findes endvidere på Open Library)), s.225-226.
Krummedige.

(1 Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose (Baag H.), fik alt 1340 Gods i Jordløse i Fyn i Pant af Fru Ingeborg, Hr. Jens Slets (89), kaldes 1360 "Farbroder" til Witte Iven og Eggert Krummedige (49), beseglede 1364 sammen med sin Broder Erik Forliget mellem Greve Claus og Hr. Henrik Reventlows Arvinger(16), fik 1377 Gods i Tranebüttel i Forpagtning af Domkapitlet i Slesvig (90), kjøbte 1380 Gods i Vedsted osv. af sine "Fættere" Hartvig Brøger og Blix Krummedige og kaldes da "Fætter" til Lyder Krummedige, 1393 udstedtes et Vidne om, at han i sin Tid med Ære udløste sig af dansk Fangenskab (91); g. m. Sidsel Pedersdatter Skram til Rundtoft, levede Enke 1397. Børn:
(a Hr. Erik Krummedige, jvf. den danske Linie (S. 235).
(b Mette; g. (1) m. N. N. Juel, hvis Søn Iver Juel solgte sin Part i Løgismose til Jens Pedersen (Panter) (92), (2) m. Hartvig Sehested, der 1388 kvitterede den ældre Erik Krummedige paa Segebod Krummediges Vegne for sin Hustrus Medgift (49).
(c Anne
(d En Søn …
….

3 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.107.
Sested †.

I det følgende opføres i kronologisk Rækkefølge de Medlemmer af Slægten, hvis Filiation ikke kan paavises aktmæssigt:

Hartvig (Hartwich Sestede) bevidnede 1388 at have modtaget af Erik Krummendiek, Broder til Segebod, 100 Mark lybsk, som han af sidstnævnte havde til gode af sin Hustrus Medgift; var 1390 Medlover for Ludeke Totink Sested og 1397 sammen med Blix og Reimer Sested Vidne paa Urnehoved Ting; skødede 1406 med sine Brødre Reimer og Poppe (Hartwich, Reymer u. Poppe Sestede) den dem tilhørende niende Del af Borgen, Bygningen, Møllen og Landsbyen Grøderby, Fovlløk (Fughleker) og Dolrud (alle i Ravnkær S.), Pagerø og Egenæs (i Egenæs S.) samt Kirkelenene i Ravnkær og Kappel, hvilket Skøde bekræftedes af Giske ("Jeppe Wilsons wif unse süster") ("som er de Sesteders Søster og Hartwich Seestedes Datter"), i Ægteskab med Jakob Willessøn til Keldkær (Bredsted S.) og Vestergaard (Egtved S.) af den adelige Slægt Ferke, der i Vaabenet førte 3 Ruder.
Ovennævnte Poppe Sested bekræftede 1409 et af Matthias Gjordsen udstedt Gældsbevis.
….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krummedige, Mette Segebodsdatter (ca 1345 - før 1400).

5 Trap 5 online (Trap 5 er udgivet 1953-1972), Bind 12 Odense amt (1956), side 500.
Løgismose ejedes i beg. af 1300t. af de tre "brødre" Jens Ingildsen Revel, Peder Rytze og Vogn Nielsen. Sidstn. synes at have tilknytning til den sønderjyske slægt Jul. Som L. således var delt, da den første gang omtales, forblev den gennem århundreder måske i højere grad end nogen anden da. hovedgd. delt og splittet, kun nu og da samlet for en kortere tid. 1333 købte Peder Rytze af Jens Revel den part i L., som denne havde arvet efter Vogn Nielsen. Jens Revels egen part arvedes af datteren Sophie Revel († tidligst 1404), der ved ægteskab bragte den til Jep Abildgaard († tidligst 1438), som 1387 pantsatte den for 200 mark lybsk mønt i sølvpenge til væbn. Jens Pedersen (Panter) af "Høgerup" (se s. 494) († 1417). Andre parthavere i L. ved slutn. af 1300t. var medl. af slægterne Krummedige, Sested (Sehestedt) og Jul af Sønderjylland. Erik Krummedige havde en part, og 1392 overlod hans søster, fru Elsebe Krummediges mand Henrik Split ham desuden den lod, som var hende tilfalden. Også Erik Krummediges broder (fader?) Segebod Krummedige († senest 1397) havde en part, som arvedes af datteren Mette Segebodsdatter Krummedige, der 1. gang var g.m. en Jul, 2. gang m. Hartvig Ottosen Sested. Hendes part arvedes af sønnerne af 1. ægteskab Iver († tidligst 1421), Troels († tidligst 1401) og Thomas Jul († ml. 1438-47) samt hendes svigersønner, borgm. i Flensborg Sivert Krok, borgm. i Flensborg Henrik Vrese (Friis) og borger i Ribe Thetmar von Gatmer, kaldet Blow (Blaa). Dele af L. tilfaldt også hendes sønner af 2. ægteskab Poppe og Reimer Hartvigsen Sested samt datteren Gisele Hartvigsdatter Sested. Sidstn. var g.m. Jep Wilsen (Ferke), der erhvervede svogrene Poppe og Reimer Sesteds parter. 1396 og 1405 nævnes desuden landsdommer i Fyn hr. Niels Pedersen (Panter?) og 1396 hr. Jens Andersen (Panter?) sa.m. Jens Pedersen (Panter) af L. 1401 købte sidstn. Iver Juls og hans søskendes (og svogres) parter, og 1408 fik han af Jep Wilsen for 140 mark de af denne erhvervede parter i pant. Ved sin død 1417 var han formentlig i besiddelse af hele L. Hans enke af 2. ægteskab, Grethe Henriksdatter Brockdorff († ml. 1441-50) og sønnen Peder Jensen (Panter) fik ved skiftet en trediedel af L., medens to trediedele tilfaldt sønnesønnen Laurids Lauridsen (Panter) († som barn), hvis moder, Mette Pedersdatter (Present) († senest 1457) arvede ham og 1432 ved nyt ægteskab bragte sin part i L. til Eiler Hardenberg og sen. ved sit 3. ægteskab til rigsråd hr. Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak til Torbenfeld († o. 1493). Senest fra 1470 skrives hendes svigersøn, væbn., sen. rigsråd Claus Bryske († tidligst 1506), g.m. Grete Engelbrechtsdatter Bydelsbak († 1490), til L., men først 1475 skiftedes der efter Mette Pedersdatter (Present) og hendes 2 afdøde børn Johan og Kirsten. Ved denne lejlighed tilfaldt L. gd. m. Nellemose og "al fornævnte gds og bys tilliggelse og Sarup mølle" hendes søn af 3. ægteskab, hr. Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak († senest 1493). Man har antaget, at en del af L. tilfaldt fru Mette Bertelsdatter Tinhuus († tidligst 1500), enke efter hr. Joachim Hardenberg († ml. 1469-75), Mette Pedersdatters søn af 2. ægteskab, på hendes børns vegne. Dette er dog nok uvist. Skiftets tekst er på dette punkt uklar, men dets ovf. citerede passus synes at tyde på, at hr. Albrecht Engelbrechtsen fik hele L. 1479-88 skrives Claus Bryske på ny hertil, men efter hr. Albrechts død gik L. i arv til datteren, Mette Albrechtsdatter Bydelsbak († 1513), som ved ægteskab bragte den til den sen. rigshofm. hr. Mogens Gøye til Krenkerup († 1544). Efter ham arvedes L. af døtrene Mette Gøye, g.m. hr. Johan Oxe til Nielstrup († 1534), Eline Gøye († 1563), 1. gang g.m. hr. Mourids Olufsen Krognos († 1550), 2. gang m. Vincents Juel († 1579), og Pernille Gøye († 1552), 1539 2. gang g.m. rigsråd Børge Trolle til Lillø († 1571). Johan Oxes part arvedes af sønnerne, sen. rigshofm. hr. Peder Oxe til Gisselfeld († 1575) og sen. rentemester Eskild Oxe († 1563), men også døtrene Inger († 1591) og Sidsel Oxe († 1593), af hvilke sidstn. 1590 købte søsterens part, var medejere. Peder Oxe skænkede 1567 sin andel som morgengave til sin tilkommende hustru, fru Mette Olufsdatter Rosenkrantz til Vallø († 1588). I beg. af 1590erne synes Sidsel Oxe at være hovedejer, og hendes part arvedes af søsteren Pernilles søn, Johan Rud til Møgelkjær († 1609) og datterbørn, Otto Banner († 1625), i hvis part Peder Munk senest 1624 fik indførsel, og Mette Banner († 1614), 1. gang g.m. Erik Bille til Rønnovsholm († 1600), 2. gang m. Jørgen Kaas. Hendes søn af 1. ægteskab, rigsmarsken hr. Anders Bille til Damsbo († 1657), erhvervede foruden sin egen arvepart i L. tillige ved ægteskab m. Sophie Jakobsdatter Rosenkrantz († 1667) en part, som hun havde arvet efter sin fader, og sen. synes han i det væsentlige at have samlet hele den stærkt splittede gd., på hvilken han byggede meget, bl.a. det 1826 nedlagte kapel. Foruden de nævnte havde adskillige flere gennem 1500t. og i beg. af 1600t. parter i L. 1559 nævnes Jørgen Bryske til L., og også slægten Urne havde tilknytning hertil, mul. gennem Oxerne. Margrethe Christoffersdatter Urne († 1620), g.m. Niels Bild til Ravnholt († 1622 som slægtens sidste mand), ejede således en part i L., som o. 1620 synes at være gået til ovenn. Otto Banner. ...
Jens Holmgaard arkivar, cand. mag..

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Jul, Peder (caca 1330 - før 1388).

7 Diplomatarium Danicum, Nr. 14121025002, o. 25/10 1412.
(Iver Jul (væbner) og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Sested, Hartvig (caca 1350 - 1407 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk