Laurits Terkelsen [4759]
(Omkr 1570-Efter 1610)
Mette Lauridsdatter [4751]
(Omkr 1600-Omkr 1676)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Peder [4752]

  • Søren Pedersen Wadum [4753]+
2. Christen Nielsen [4750]
3. Anders Jensen [4757]

Mette Lauridsdatter [4751] 1 4

  • Født: Omkr 1600, V. Halne, Vadum sg 2
  • Ægteskab (1): Peder [4752] før 1620 i Vadum sg 1 2
  • Ægteskab (2): Christen Nielsen [4750] før 1635 3
  • Ægteskab (3): Anders Jensen [4757] i 1650 4
  • Død: Omkr 1676, "Østergård" i V. Halne, Vadum sg i en alder af ca. 76 år 4
Billede

punkttegn  Notater:

Ullas tip-7-oldemor.


Billede

Mette blev gift med Peder [4752] [MRIN: 1861] før 1620 i Vadum sg.1 2


Billede

Mette blev derefter gift med Christen Nielsen [4750] [MRIN: 1860], søn af Niels Ludvigsen [4794] og Mette Andersdatter [4795], før 1635.3 (Christen Nielsen [4750] blev født omkring 1610 i "Vestergård" i V. Halne, Vadum sg 3 og døde omkring 1649 i "Østergård" i V. Halne, Vadum sg 4.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Østergård" i V. Halne, Vadum sg.


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Efter Christen Nielsens død giftede Mette Lauridsdatter sig med Anders Jensen, der overtog fæstet af Østergård.
Link til siden om Vadum sogn. 4

Billede

Mette blev derefter gift med Anders Jensen [4757] [MRIN: 1862] i 1650.4 (Anders Jensen [4757] blev født i Vadum sg 1.)


Billede

Kilder


1 Jette Jansen, Fam-Jansens hjemmeside, Møgelmose > Aneliste > 677. Mette Lauridsdatter.

2 Ole Munks hjemmeside, Mette Lauridsdatter.

3 Ole Munks hjemmeside, Christen Nielsen.

4 Nordisk Slægtsforskning ApS, En slægt Larsen fra Biersted sogn (1983), Ane 196 & 197.
Ane 196 Christen Nielsen
er skønsmæssig født ca. 1600, og han døde antagelig i aaret 1649 paa Østergaard i V. Halne, Vadum sogn.
Han var gift med

Ane 197 Mette Lauritsdatter
Hun er født omkring 1610, antagelig som datter af Laurits Terkelsen (Kjærulf) i V. Halne, og hun døde utvivlsomt kort før den 7. maj 1676 paa Østergaard.
Christen Nielsen var fæster af halvdelen af Østergaard i V. Halne, hvis samlede hartkorn i matriklen 1664 opgives til 6½ tdr. Han sad her som fæster indtil sin død, hvorefter enken Mette Lauritsdatter indgik ægteskab med Anders Jensen, der derpaa overtog fæstet.
I øvrigt maa Mette Lauritsdatter allerede have været enke ved indgaaelsen af ægteskabet med Christen Nielsen, for det vides, at deres fællesbørn havde en ældre halvbroder Søren Pedersen Wadum, der var borger og skipper i Aalborg.
Naar vi antager for givet, at Christen Nielsen døde i 1649, skyldes det den omstændighed, at Anders Jensen, der giftede sig med hans enke, i 1648 betegnes som tjenestekarl paa Østergaard, men i 1650 som fæster af gaarden sammen med en Niels Madsen, der i øvrigt døde barnløs 1665. I den forbindelse har det været forsøgt at verificere skifteindførslen efter Christen Nielsen paa Østergaard, men netop tingbogen for aaret 1649 mangler i rækken. I øvrigt ved vi, at Christen Nielsen i ægteskabet med Mette Lauritsdatter fik børnene Niels, der i hvert fald 1663 og 1673 opholdt sig i Norge, Peder, der blev fæster af Vestergaard i Tylstrup, og som i øvrigt var gift med Bendicte Andersdatter (Kjærulf), Laurits (Ane 98) paa Bjerget i Aaby sogn og Søren, der endnu i 1666 boede i V. Halne.
Den 13. november 1655 fremførtes en sag paa Kær Herredsting, hvor Anders Jensen, der i øvrigt nævnes med tilnavnet Eeg, i Østergaard i V. Halne paa sine stedsønner Peder og Laurits Christensens vegne stævnede Jens Christensen paa Koringen angaaende de saar og den skade, som denne havde tilføjet hans stedsønner i Elkær Skov ifølge det straks efter begivenheden optagne syns- og tingsvidne. Paa tinget forklarede Jens Christensen, at han 3. Søndag efter Mikkelsdag var kommet ridende igennem Elkær Skov og da havde set Peder og Laurits Christensen gaa og samle agern. Da han var kommet nærmere, havde de overfaldet ham og slaaet ham. Søren Madsen fra Gjøl, som da vogtede godset Elkærs svin i skoven, oplyste, at han havde set Jens Christensen og de to brødre skilles fra hinanden og gaa hver sin vej, men han havde ikke set brødrene samle agern og han havde heller ikke set noget som helst til et slagsmaal. Anders Laursen fra Ø. Halne forklarede imidlertid, at han nævnte dag var ude at gaa en tur i Bjørum-folkenes skovspart, da han havde faaet øje paa de to brødre. Samtidig kom imidlertid Jens Christensen fra Koringen ridende hen mod de to med en jernkniv i haanden og havde spurgt dem, om de nu var saa lystige, saadan som de rodede i skovbunden. Dermed kom parterne straks i klammeri og "kastedes og huggedes rundt" med hverandre. Hvad der herefter var sket, havde Anders Laursen imidlertid ikke set.
Den 27. november samme aar var sagen atter for paa herredstinget, hvor fogden Søren Jensen paa Elkær stod for tingsdom efter Anders Jensen i Østergaards begæring og saa, "at Jens Christensen i Koringen og Anders' to stedsønner Peder og Laurits tog hverandre i haanden og at de blev venlig og vel forligt angaaende den tvist, trætte og slagsmaal, som dennem imellem verit hafver i Biørums skov og hvad saarmaal de her fik, at det skal være og blive magtesløs i alle maader."
I matriklen fra 1664 er Anders Jensen opført som fæster paa Østergaard sammen med den tidligere nlvnte Niels Madsen. Gaarden havde et hartkorn paa 6½ tdr. og ejedes af Erik Krag, til hvem de to fæstere i aarlig landgilde skulle svare 16 skpr. rug, 4 tdr. byg, et svin, en gaas, to høns og 6 tdr. gæsterihavre samt pligten at opstalde en af ejerens okser.
Den 26. juli 1666 ses der at være blevet afholdt skifte efter Mette Lauritsdatters søn fra første ægteskab Søren Pedersen Wadum, borger og skipper i Aalborg, der i sit ægteskab med en Maren Knudsdatter havde efterladt sig børnene Kirsten, 20 aar, Mette, 14 aar, og Bertel, 11 aar. Blandt de efterladte effekter kan nævnes en sølvske og tyve sølvknapper og boets samlede aktiver androg 309 rdr. I øvrigt oplyses det, at Søren Pedersen Wadums halvbror Søren Christensen i V. Halne havde 22 rdr. tilgode i boet, medens broderen Peder Christensen i Vestergaard i Tylstrup havde 8 rdr. tilgode. Den 11. december samme aar ses sidstnævnte i øvrigt paa sin afdøde halvbror Søren Pedersen Wadums vegne at have stævnet en lang række skyldnere. I denne forbindelse oplyses, at afdødes bo skyldte stedfaderen Anders Jensen paa Østergaard 5½ mk. og halvbroderen Laurits Christensen (Ane 98) 10 mk.
Den 28. januar 1673 mødtes Anders Jensen, der her kaldes Anders Eeg, paa Kær Herredsting med stedsønnerne Peder og Laurits, af hvike Peder medbragte en fuldmagt fra sin bror Niels, "som er i Norge", dateret den 15. juni 1663. Paa herredstinget tog Anders Jensen dog de to stedsønner hinanden i haanden, og stedsønnerne gav deres stedfader arveafkald paa al videre arv efter deres afdøde far Christen Nielsen, "som boede og døde i Østergaard".
Den 28. november 1682 oplyses i tingbogen, at Jens Mørck fra Vraa paa sin husbonds vegne havde sendt to mænd fra Ajstrup til herredstinget, hvor de havde stævnet Anders Jensen i Østergaard for en sum penge paa 23 slettedaler, som han skyldte stedsønnen Peder Christensen paa Vestergaard i Tylstrup ifølge et af Anders Jensen udstedte gældsbrev af 7. maj 1676. Af dette beløb var de 20 slettedaler Peder Christensens mødrene arv efter Anders Jensens afdøde hustru Mette Lauritsdatter, medens de 3 slettedaler var penge, som Anders Jensen havde laant af Peder Christensens hustru Benedicte Andersdatter (Kjærulf).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9 jun. 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia