Anders Bonde [4893]
(Omkr 1415-Efter 1496)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Anders Bonde [4893] 1

  • Født: Omkr 1415 2
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 1496, "Kornumgård", V. Brønderslev sg 2

   Andre navne for Anders var Anders Eg,1 Anders Jeg 3 og Anders Laursen.4 5

Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldefar.

Link til siden om V. Brønderslev sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Selvejerbonde: "Kornumgård", V. Brønderslev sg. 1 3 4 Nævnt 1446 og 1459.

• Titel: Herredsfoged: Jerslev hd. 1 3 4 Nævnt 1446 og 1459.


Billede

Anders giftede sig med ukendt.


Billede

Kilder


1 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.33-34.
KORNUMGAARDLINIEN.
Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet "stort gods I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner".
Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie, at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, "af Edelstand"; han bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri Mand med adelig Kvinde for at være "af Edelstand". En Jens Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl., men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte Peder Hansens Søster.
Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij", nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg), der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen "bonde" maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samklang mellem Dyrskjøts Udsagn, at Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard.
Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.
Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, "mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter", men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter, nemlig:
1. Vogn Jensen Kjærulf, om hvem det kun vides, at han havde Børn (Dyrskjøt).
2. Hans Kjærulf, der 1568 nævnes som Ejer af en Bondegaard i V. Brønderslev Sogn.
3 N. N. Jensdatter Kjærulf, der blev gift i Hundslund (Dronninglund) og efterlod sig et stort og anset Afkom, hvoriblandt er "nepotis s[ive] pronepotis Laurids Pedersen i Ø. Halne, Herritsfoged i Kierherrit, Søren Pedersen i Holtte och fliere" (Dyrskjøt). Det her nævnte Holtet ligger i Dronninglund Sogn.
4. Anders Jensen Kjærulf, om hvem mere nedenfor.

2 Ole Munks hjemmeside, Anders Laursen Bonde.

3 C. Klitgaard, Af Kornumgaards Historie (Findes på Tidsskrift.dk (artikel i Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 1 (1911 - 1914))), s.467.

Anders Bonde i Kornum var 1470 sammen med Jens Mørk i Saltum og flere Udsteder af et Sognevidne af Hjortdal (i Hanherred) angaaende et Møde paa Hjortdal Kirkegaard, hvor 12 Mænd vidnede om en Vurdering af noget Korn paa Marken, hvilket Sognevidne Anders Griis i Slettegaard havde forlangt.
Han er utvivlsomt den samme Anders Bonde, som 1446 og 1459 udstedte Breve af Jerslev Herredsting og derfor maa formodes at have været Herredsfoged der i Herredet, og naar vi andet Sted erfare, at Herredsfogden i Jerslev Herred 1450 hed Anders Jeg, maa det antages, at Anders Eg (jydsk Jeg) i almindelig Tale har været kaldt Anders Bonde, fordi han var Selvejer. Dyrskjøt siger, at han var af Adelstand, men denne Udtalelse tør næppe tillægges absolut Gyldighed, da Dyrskjøt synes at bruge Udtrykket "Edelstand" i en videre Betydning end nyere Genealoger anerkjende; han bruger saaledes denne Betegnelse om Efterkommere af en ufri Mand og en adelig Kvinde.
….

4 C. Klitgaard, Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie (1942. Findes i Internet Archive), s.144-145.
KORNUMGAARD
Kornumgaard eller Øster Kornum, som Gaarden som oftest tidligere kaldtes til Adskillelse fra Vester Kornum, betyder maaske paa Nydansk Korngaarden, idet -um som oftest er en afslebet Form af heim, hém, en Endelse, som maaske gaar tilbage til før vor Tidsregning? men vistnok snarest til Folkevandringstiden i de nærmeste Aarhundreder e. K.
Gaarden synes i Middelalderen at have dannet Centrum i et større Selvejer-Bondegaards Kompleks, og 1446 og 1459 blev den besiddet af Herredsfogeden i Jerslev Herred Anders Bonde (= Anders Selvejer), der utvivlsomt er identisk med Herredsfogeden Anders Eg (Jeg), som nævnes 1470; Anders Bonde var 1470 sammen med flere Selvejere Udsteder af et Tingsvidne af Hjortdal Kirkegaard angaaende Anders Griis til Slettes Korn, og af Tingsvidne om Tolstrup, og han er sikkert ogsaa den samme som Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var Medudsteder af Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting, men ikke længer Herredsfoged.
Han var formodentlig Fader til:
1. Lars Eg (Jegh), som 1520 boede i Hallund (V. Hebelstrup?) og 1532 i Musted og hørte til Herredets mest ansete Bønder.
2. Hans Andersen Bonde; se nedenfor.
….

5 Roskildes historie, Kierulf (Fogedgården & Kornumgård).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Apr. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia