Jens Lorentzen [5105]
(Før 1580-Efter 1644)
Ellen Jensen [5106]
(-Efter 1630)
Carsten Lorentzen [5094]
(Omkr 1596-1670)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Jacobsdatter [5107]

 • Carsten Carstensen Lorentzen [5115]
2. Anna Sabine Nicolaisdatter Brandt [5095]
 • Eleonore Lorentzen [5112]
 • Claus Lorentzen [5113]
 • Peder Carstensen [5111]
 • Mathias Carstensen Lorentzen [5114]
 • Nicolaus Lorentzen [5073]+
 • Jens Lorentzen [5116]

Carsten Lorentzen [5094]

 • Født: Omkr 1596, Sønderborg 1
 • Ægteskab (1): Karen Jacobsdatter [5107] den 30 Okt. 1625 i Svenstrup kirke, Sønderborg amt 1
 • Ægteskab (2): Anna Sabine Nicolaisdatter Brandt [5095] den 3 Nov. 1633 1
 • Død: 5 Aug. 1670 i en alder af ca. 74 år 1 2

   Andre navne for Carsten var Carsten Jensen Lauritsen,3 Christen Jensen Lauritsen,3 Carsten Jensen Lorentzen 3 og Christen Jensen Lorentzen.3

Billede

  Notater:

Ullas tip-7-oldefar.

Link til siden om Højby sogn.

Link til siden om Sct. Hans sogn i Odense.

Carsten er nok mest kendt for, at han som sognepræst i Svenstrup på Als forbød menigheden at stille til klapjagt på Bededag, således som hertug Frederik havde beordret. Under det følgende skænderi mellem de to hev Carsten i hertugens skæg og gav ham en lussing. Carsten blev fyret men fik kort efter en stilling på Fyn. 4

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Eksamen: Student, 1624, Odense. 1

2. Ordination: Sognepræst, 12 Aug. 1625, Svenstrup sg, Sønderborg amt. 1

3. Afsættelse: Som sognepræst, 24 Maj 1637, Svenstrup sg, Sønderborg amt. 1
"Hertug Frederik af Nordborg (1581-1658), der havde opbudt Sognets Bønder til Klapjagt den første onsdag i Februar, men Præsten forbød dem at gaa, da det var en Bededag. Forbitret red Hertugen nu til Præstegaarden for at prygle Præsten, men denne kom ham i Forkøbet, tog fat i hans lange Skæg og gav ham en paa Øret. Dette førte til Præstens Afsættelse på Hertugens Begæring; men Kongen holdt med Præsten og gav ham det langt bedre Embede ved St. Hans Kirke i Odense." (Dansk Præste- og Sognehistorie. X. Haderslev Stifts Historie (1777-85), side 746).

4. Ansættelse: Sognepræst (kaldet), 1 Maj 1639, Højby sg, Odense amt. 1

5. Ansættelse: Sognekapellan (kaldet), 1 Maj 1639, Odense Skt. Hans sg. 1


Billede

Carsten blev gift med Karen Jacobsdatter [5107] [MRIN: 2017], datter af Jacob Iversen [5108] og Ukendt, den 30 Okt. 1625 i Svenstrup kirke, Sønderborg amt.1 (Karen Jacobsdatter [5107] blev begravet den 23 Apr. 1633 i Svenstrup sg, Sønderborg amt 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Svenstrup sg, Sønderborg amt. Præstegården.


  Ægteskabsnotater:

Karen Jacobsdatter var præstedatter og enke efter Carstens forgænger i embedet i Svenstrup. Parret fik mindst én søn.

Link til siden om Svenstrup sogn. 1

Billede

Carsten blev derefter gift med Anna Sabine Nicolaisdatter Brandt [5095] [MRIN: 2013], datter af Nicolai Brandt [5109] og Margrethe Nielsdatter Conradi [5110], den 3 Nov. 1633.1 (Anna Sabine Nicolaisdatter Brandt [5095] blev født i 1617 i Præstegården i Guderup, Egen sg 1 2 og døde den 1 Maj 1678 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Svenstrup sg, Sønderborg amt. Præstegården.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Svenstrup sogn.

Billede

Kilder


1 S. V. Wiberg, Netudgave af Wibergs præstehistorie (S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977.), No 866. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til St. Hans Kirke og fra 11/1 1555 Sognepræster i Høiby, nr. 13a.

2 J.A. Nissen, Alsnissen, Familien Brandt fra Sønderborg, 21. Anne Sabine Nicolaisen Brandt.

3 S. V. Wiberg, Netudgave af Wibergs præstehistorie (S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977.), No 1124. Svenstrup, Als Nørre Herred, nr. 5.

4 Samlet af Jørgen Carstens Bloch, Den Fyenske Geistligheds Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid (Med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen Næraae. 1787-1790.), Tredie Hefte: Odense Byes Geistlige s.847-850 (opslag 279-282).
Hr. Carsten Lauritzen
Han er bleven ordineret til Sognepræst for Svenstrup paa Alsøe den 12te Aug. 1625, i hans Alders 29de Aar. I dette Embede havde han adskillige Fortredeligheder; thi i Dr. Hans Michelsens Diario finder jeg, at Biskopen den 2den Dec. 1630 skrev Provsten til om denne Carsten Lauritzen, der var beskyldt af Hertug Friderich til Nordborg, hvorover han tog sig Capellan Hr. Lauritz Lange, som var hos ham 1633; hvorved denne Sag maaskee er bilagt, men en ny Allarm reiste sig igien mellem ham og Bønderne, hvorom Hertugen den 16de Septbr. 1635 skrev til Biskopen, og klagede over den Uret, Hr. Carsten havde gjort hans Bønder; hvorom Biskopen d. 17de skrev til Provsten med Klage-Puncterne; Hr. Carsten drog og til Biskopen, og beklagede sig, at hertug Friderich ville paaføre ham en farlig Proces; han drog og til Mogens Kaas, for at berette ham hele Sagen; hvorpaa Hertugen den 27de Octbr. sendte Biskopen XI Documenter om Sagen, den han overlod til ham og Lehnsmanden over Nyborg. Dette stod saaledes hen indtil Biskopen kom til Landet, og den 26de. Octbr 1637 visiterede i Svenstrup Kirke, men ingen af Sognefolkene vare tilstede, hvorfore Biskopen drog til Hoffet, hvor Bønderne og Præsten mødte, og Klageposterne bleve oplæste, og Forsøg gjort at forlige dem, men forgieves, det stod saaledes hen indtil nestkommende Aar, da formodentlig den Affaire er arriveret, som Pon. Ann. T. IV p. 275 melder, nemlig: Hertug Friderich havde ladet ansige, alt Mandskabet i Svenstrup at møde til Klappejagt første Onsdag i Februarii Maaned, da der efter Kirkelovene var tillyst Maaneds Bededag. Siden nu Als i det Verslige hørte til de Fyrstelige Sønderborgske og Nordborgske Huse, men i det Geistlige til Kronen og Odense Stift, syntes Hr. Carsten, at han ikke kunde tillade sine Tilhørere, at de, med Guds Tienestes Forsømmelse, maatte lystre dette Paabud, tog det og paa sig at forsvare deres Sag, ifald de derfor skulle tiltales. Hertugen kom paa Jagt, men fandt ikke Mandskabet for sig, og da man berettede ham, at Hr. Carsten havde befalet dem i det Sted at gaae i Kirke, red han i sin Vrede til Præstegaarden, hvor han fandt Præsten for sig, og ville straffe ham med Prygl, men Hr. Carsten forstod Sagen Uret, tog Fyrsten ved Skiegget, og gav ham, som man vil sige, et Ørefigen.

Det findes i Dr. Hans Michelsens Diario, at Biskopen den 19de Martii 1637 skrev sine Tanker til Cancelleren om Hr. Carstens Sag, hvilket Hr. Carsten selv bragte til Cancelleren i Flensborg, men den 9de April skrev Hertug Friderich til Biskopen om en Stævning mod Hr. Carsten, som og paafulgte den 11te April, hvorpaa Mogens Kaas den 15de April skrev Biskopen til om at stævne tillige Capellanen og Degnen, og Dagen efter selv talede med Biskopen derom, og den 9de Maji skrev ham til fra Kiøbenhavn, at Sagen ikke længere maatte opsettes, hvorfor Sagen blev forhørt i Consistorio den 24de Maji, da Dr. Salchou, Hertugens Marschal, og hans Secretair vare Actores, hvor Hr. Carsten blev dømt fra sit Embede.

Dersom denne Dom var for denne Forseelse, maa man vel sige, at besynderlige Omstændigheder har formildet Straffen for saadan Forseelse mod sit Lands Herre; iblandt samme anfører Dr. Pontoppidan, at Kongen kiendte bemeldte Hertug, sin Fætter, for saadan en, der ved en uordentlig Levemaade havde selv formindsket den Ærbødighed, man var hans høie Stand og Fødsel skyldig. Dette findes, at Biskop Hans Michelsen samme Aar den 26de Novbr. 1637 skrev til Provsten i Salling-Herred, at Hr. Carsten, forhen Præst i Svenstrup, maatte antages til at prædike, ligesom han ogsaa den 1ste Maji 1639 til Capellaniet ved St. Hans Kirke blev befordret, (ikke til St. Knuds Kirke, som Pontoppidan sætter), i hvilket Embede han døde 1670. Hans Hustrue, Anna Sabina blev begravet den 13de Maji 1678; om hans Afkom see den trykte Brandtiske Genealogie.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Aug. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk