Axel Pedersen Thott til Härlöv [3924]
(Omkr 1370-Før 1447)
Ingeborg Ifversdotter Nilsson [3925]
(Omkr 1395-Før 1466)
Poul Laxmand til Valden og Knabstrup [3934]
(Omkr 1390-Efter 1439)
Elisabet Eriksdatter Krummedige [3935]
(Omkr 1395-)
Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282]
(Omkr 1420-1487)
Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup [3283]
(Omkr 1420-Før 1464)
Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246]
(Omkr 1440-1487)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Truid Pedersen Galen til Araslöv [3266]
2. Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245]

Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246] 2

  • Født: Omkr 1440 4
  • Ægteskab (1): Ridder Truid Pedersen Galen til Araslöv [3266] 1 2
  • Ægteskab (2): Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245] den 21 Sep. 1466 på "Nyköping", Södermanland, Sverige 2 3
  • Død: 5 Dec. 1487, Effrid, Trøid sogn i en alder af ca. 47 år 2 4
  • Begravet: Lund domkirke 2

   Dødsårsag: Pest.

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Beate blev gift med Ridder Truid Pedersen Galen til Araslöv [3266] [MRIN: 1127], søn af Peder Nielsen Galen af Araslöv [5927] og Kirsten Stigsdatter Thott [5928].1 2 (Ridder Truid Pedersen Galen til Araslöv [3266] blev født omkring 1430 5 og døde før 1466 5.)


Billede

Beate blev derefter gift med Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245] [MRIN: 1116], søn af Ridder Birger Trolle til Bergkvara [3263] og Kristina Knutsdatter Blaa [3264], den 21 Sep. 1466 på "Nyköping", Södermanland, Sverige.2 3 (Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245] blev født omkring 1440,6 døde 19 Feb. 1505 eller 20 Feb. 1505 i "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne 3 og blev begravet i Lund domkirke 3.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Norra Åsums socken.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.163.
Galen.

Erlandsønnernes Linie.

(b Peder Nielsen af Alverslev, nævnes 1417 med "sin Broder" Niels Jensen af Hammer og ligeledes 1419 (83), beseglede 1421 et Vidne af Skaane Landsthing og fører Galen-Vaabnet (76), levede endnu 1439 og gav da Gods til Alverslev Kirke, men † s. A. (72); g. m. Kirsten Stigsdatter (Thott), en meget fornemme og rig Frue, der boede paa Gladsaxe, som hun og hendes Sønner med Simmershavn og Albo Herred havde i Pant af Kong Christiern I. for 1000 gode rhinske Gylden, og som hun beholdt sin Livstid. Hun arvedes af Anders Stigsen (Thott) og Fru Mette af Gedsholm (84). Sønner:
1. Niels Pedersen
2. Stig Pedersen
3. Truid Pedersen til Alverslev, nævnes 1435 (85). Efter hans Død tog hans Moder hans Søn og hans Gods til sig og havde det i otte Aar, men efter Barnets Død arvede Fru Beate Alverslev; g. m. Beate Iversdatter (Thott) (hun g. (2) m. Arvid Trolle, der førte stor Proces med Fru Kirsten Stigsdatters Arvinger om to af Fru Beates Gaarde, som Fru Kirsten havde taget til sig i den Tro, at det var hendes Sønnesøns fædrene Gods. [Tilføjelse i DAA 1911 s. 569: Truid Pedersen, fik 7. Marts 1458 pavelig Bevilling til at ægte Beate Iversdatter Thott, skjøndt de vare beslægtede i 4. Grad (Pavebr. III 256).] Søn:
Peder Truidsen, † ung, før Moderen.
….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Linket henviser til bogen på Project Runeberg. Den findes endvidere på Open Library)), s.426-428.
Thott.

i) Hr. Iver Axelsen til Lillø, f. ca. 1420 paa Varbjerg, nævnes ved Skifterne 1442 og 1447, var 1444 Ridder, skrev sig 1447 i Herlev (255), var 1449 Rigsraad (256), havde paa sin Hustrus Vegne stor Trætte med Erkebisp Tue om Arven efter Erkebisp Johannes Laxmand (90), men da Kong Karl 1452 faldt ind i Skaane og bl. A. afbrændte Herlev, sluttede Hr. Iver strax Fred med Erkebispen og de kæmpede saa i Forening tappert mod de Svenske (257), forhandlede 1453 som Sendebud sammen med Hr. Claus Rønnow i Vadstena og Stockholm med Kong Karl, 1454 atter Sendebud til et Møde i Rønneby (258), solgte 1457 sin Part i Grubbeordrup til Hr. Philip Axelsen (249), forpagtede 1458 Ellinge af Fru Karine Claus Nielsens (259), deltog 1459 i Arvetrætten efter Hr. Kjeld Axelsen (181), trættede 1460 med Erkebisp Tue om Aasum Lehn, som hans "Forældre" gav til Domkirken (260), overtog 1464 Gulland efter Hr. Philip Axelsens Død, var 1465 nærværende i Kjøbenhavn ved Forhandlingerne mellem Kongen og Erkebisp Jøns (41), 1466 dansk Sendebud til et Møde i Kalmar, skiftede s. A. i Lund mod sin Broder Hr. Aage efter deres Fader (261), var 1467 dansk Sendebud til et Møde med de Svenske i Nyköping (262), opsagde s. A. Kong Christiern Huldskab og Troskab, dels af Forbitrelse over Inddragelsen af Hr. Philip Axelsens Børns Lehn, dels ogsaa under Indflydelse af sit anseelige svenske Svogerskab, gjorde fra Gulland Indfald i Sverig og undsatte sin paa Stockholm beleirede Broder Hr. Erik, hvorimod Kongen i Sept. indtog hans Lehn Sølvitsborg og beleirede Lillø, som Hr. Iver 1468 undsatte efter at have slaaet en af Hr. Johan Oxe og Hr. Oluf Ged anført dansk Hær, sluttede derefter i Tofte et Forlig med Anførerne for Beleiringshæren Hr. Ture Turesson og Hr. Mogens Gren, hvilket dog ikke blev godkjendt af Kongen (263); ved et Møde i Halmstad vedtoges, at Hr. Iver skulde opgive Gulland og pleie Kongen Ret, fik s. A. Tilsagn om at blive Sverigs Rigsforstander efter Kong Karls Død, hvorimod Kong Christiern beslaglagde hans danske Gods, var da svensk Rigsraad og havde det Hverv at beleire de i Kong Christierns Magt værende Slotte, men denne undsatte dem. 1471 rustede Kongen sig til Gullandstog, et Møde i Djurshamn mellem Kongen, Hr. Iver, Hr. Aage og Hr. Laurens Axelsen bestemtes, men først paa Kalmar-Mødet 1472 kom det til en Art Forlig, hvor Hr. Iver fik Løfte om at beholde Villands og Gærs Herreder og Væ, hvorimod 24 Mænd skulde dømme om Varbjerg, Sølvitsborg og Tranekjær (264), fik dog s. A. Stekeborg og Gods paa Øland i Forlehning af Hr. Sten Sture (265), var 1473 svensk Sendebud til Mødet i Kalmar, hvor Kongen bød sig i Rette med de Axelsønner (266), trættede 1474 med Hr. Ture Turesson om det 1468 sluttede Forlig (267), var kort efter atter Sendebud til et Møde i Kalmar (268), krigede 1471-74 mod de liflandske Ordensherrer (269), paa et Møde i Aahus i Jan. 1476 med Kongen forpligtede Hr. Iver sig med Hr. Gustaf Karlsen at holde Visborg til Kongens Haand, var i Aug. s. A. endnu svensk Fuldmægtig paa et Kalmar-Møde og et Møde i Rønneby (270), men sluttede sig ellers nu til Kong Christiern, trættede 1479 angaaende Fru Birgitte af Hammerstads falske Breve (271), blev 1481 uenig med Hr. Sten Sture om Finland, som han havde overtaget efter Hr. Erik Axelsens Død, var dog 1482-83 svensk Sendebud til Kalmar-Møder (272), forligtes ogsaa 1483 ved et personligt Møde paa Gulland med Hr. Sten Sture, der forlenede ham med Rasaborg Slot og Lehn samt Borgholm paa Øland m. m., mod at Hr. Iver afstod sine finske Slotte (273); men Venskabet varede paa Grund af Hr. Ivers Sørøverier kun kort, var vel endnu 1484 svensk Fuldmægtig ved et Kalmar-Møde (274), men efter at det danske Rigsraad 1483 og 1485 havde afæsket ham Slotsloven paa Gulland (275) oplod han 1486 Øen til Danmark mod at faae alt sit Gods i Danmark tilbage (276), blev 1487 beleiret paa Borgholm af Hr. Sten Sture, men undslap, overladende Borgholms Forsvar til sin Frue, skikkede fra Gulland Bud efter Kong Hans, som saa med en Flaade satte sig i Besiddelse af Gulland og seilede til Øland, hvor Kongen sluttede Forlig med Hr. Sten Sture bl. A. paa Vilkaar, at Hr. Iver opgav Øland, men fik alle sine Godser i Skaane (277), † 1 Okt. s. A. paa Gulland (278) (efter Andre paa Lillø eller først † 1495 paa Haraldskjær); g. (1) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup (Merløse H.), (2) m. Maren Torbernsdatter Bille, (3) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Kong Karls Datter Magdalene (Bonde), der 1469 blev fangen i Vadstena af nogle dansksindede svenske Herremænd, men snart kom løs (279), 1479 fik Livsbrev paa Svartsjö Lehn og 1481 paa Åkerbo Herred, † 24 Aug. 1495 paa Bosgaard ved Söderköping [note: Originalmalerierne til Hr. Ivers og Fru Magdalenes hosstaaende Billeder findes paa Gaunø]. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Oluf Iversen, † lille.
(2 Ingeborg, † 1464 af Pest.
(3 Lisbet, † 1464 af Pest.
(4 Beate til Lillø (var efter Otto Brahes Ahner af 2. Ægteskab), † 4 Dec. 1487 i Effrid i Trøid Sogn af Pest, begr. i Lund Domkirke; g. (1) med Hr. Truid Pedersen (Galen) til Alverslev, levede 1458, (2) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Sverigs Riges Raad, Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, sluttede 9 April 1488 Forlig med Hr. Poul Laxmand om dennes fædrene Arv, som Hr. Iver Axelsen i sin Tid havde taget til sig med sin første Hustru, gav 1495 Hr. Oluf Stigsen (Krognos) Fuldmagt at indkræve al Hr. Ivers Arv efter sin Datter, han fik med Fru Marine, Hr. Torbern Billes Datter(280), † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø (g. (1) ca. 1460 m. Christina Johansdattcr Gädda til Fånö, (3) 25 Sept. 1488 m. Birgitte Turesdatter (sv. Bielke), † 5 Aug. 1515).
af 2. Ægteskab :
(5 En Datter, † før 1495.
af 3. Ægteskab :
(6 Margrethe, † 10 Nov. 1473.

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.413-418.
Trolle.

1) Hr. Birger Trolle den Unge til Bergqvara (Bergunda S., Kinnevalds H., Smaaland), som han arvede efter sin Halvbroder Hakon Karlsen, 1425 Væbner, 1436 Sverigs Riges Raad, beseglede Unionsakten 1438 (6), 1440 Høvedsmand paa Kalmar, 1448 paa Gulland, s. A. Ridder, 1463 Høvedsmand paa Aabo, † 4 April 1471; g. 9 Jan. 1424 paa Bo m. Christine, Datter af Sv. R. R. Knut Bengtsen (Blaa) til Arnæs og Sophie Gertsdatter (Snakenborg), levede 1459 (g. (1) m. Knud Steensen, hvis Vaaben var et Blad). Børn:
a) ? Gregers Birgersen Trolle
b) Christine til Ed (Voxtorp S., Østbo H., Smaaland) …
c) Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, som han paany opbyggede, 1463 Væbner og Sverigs Riges Raad (8), 1475-83 Høvedsmand paa Nykøping, 1493 paa Stækeborg, 1495 paa Borgholm, 1497 Ridder, 1470-97 Lagmand i Østergøtland, 1497-1505 i Tio Herred, † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø, begr. i Lund Domkirke; var en af Unionens virksomste Tilhængere i Sverig og deltog paa svensk Side i saa godt som alle de Møder, der afholdtes mellem Udsendinge fra de tre Rigers Raad (9); g. (1) ca. 1460 m. Christine Johansdatter (Gädda) til Faanø, Datter af Sv. R. R. Hr. Johan Gädda og Fru Karen Bengtsdatter (Kønigsmark), var † 1465, (2) 22 Sept. 1466 i Nykøping m. Beate Iversdatter (Thott) til Lillø og Knabstrup (Merløse H.), † 4 Dec. 1487 i Effrid By, Trøjd Sogn, af Pest, begr. i Lund (hun g. (1) m. Hr. Truid Pedersen (Galen) til Arvidslev), (3) 25 Sept. 1488 paa Lagnø m. Birgitte Turesdatter, Datter af Hr. Ture Turesen (Bjelke) til Kraakerum og Fru Ingrid Kørning. [Tilføjelse i DAA 1893 s. 542: Hr. Arvid T. (S. 413-14), hans Enke Fru Birgitte Turesdatter døde hos sin Moster Fru Anne Hr. Predbjørns 1515 den Søndag før Kong Christiern II s Bryllup (Vibeke Podebusks Slægteb.).] Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Hr. Erik Trolle til Faanø (Løts S., Trøjds H., Upland), Ekholmen (Veckholms S., Trøjds H.) og Lagnø (Aspø S., Selebo H., Sødermansland) …
(2 Johan kaldet Gädda
af 2. Ægteskab:
(3 Anne
(4 Kirsten
(5 Elisabeth
(6 Margrethe, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1502 (?) paa Glimminge, g. 29 Juli 1498 paa Visborg m. Rigsraad Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523, begr. i Glimminge Kirke (g. (1) m. Holger Brahe Axelsdatter, † 18 Nov. 1495).
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning (15), fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet (16), skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane (17), var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548 (18); g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke. Børn: ...
(8 Anne
(9 Iver Trolle
(10 Birger Trolle
(11 En Datter [DAA 1901 s. 549: "En Datter" hed Christine.]
af 3. Ægteskab:
(12 Arvid Trolle
(13 Hr. Ture Trolle til Bergqvara …
(14 Beate
(15 Anne ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Thott), Beate Iversdatter (ca 1440 - pest 1487).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Erlandsen), Truid Pedersen (ca 1430 - før 1466).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Trolle, Arvid Birgersson (vist 1440 - el 1505).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18 Jun. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk