Jep Henriksen Ulfstand til Skabersø og Torup [3511]
(Omkr 1410-Før 1469)
Kirsten Jensdatter Due [3512]
(Omkr 1415-Efter 1471)
Ridder Torbern Bentsen Bille til Allindemagle og Svanholm [3887]
(Omkr 1400-1465)
Sidsel Ovesdatter Lunge til Egede og Nielstrup [3888]
(Omkr 1410-1503)
Gregers Jepsen Ulfstand til Skabersjö, Torup og Toftholm [3492]
(Omkr 1450-Omkr 1506)
Else Torbernsdatter Bille [3493]
(Omkr 1450-Efter 1492)

Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488]
(Omkr 1490-1542)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494]

  • Gregers Holgersen Ulfstand [3495]
2. Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489]

Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] 2 4 5

  • Født: Omkr 1490 4
  • Ægteskab (1): Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494] før 27 Mar. 1522 1 2
  • Ægteskab (2): Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489] i 1529 2 3
  • Død: 16 Dec. 1542, København i en alder af ca. 52 år 2
  • Begravet: 20 Dec. 1542, Lund domkirke, Malmöhus län, Skåne 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Billedet øverst af Holger Gregersen Ulfstand er public domain fra Wikimedia.

Link til siden om Skabersjö.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af gården: "Skabersjö", Skabersjö socken, Skåne. 2

2. Titel: Hofsinde, 1516. 2

3. Rejse: Til det hellige land sammen med Johan Oxe, 1518. 2

4. Titel: Høvedsmand, 1519-1522, "Varberg", Hallands län. 2

5. Titel: Høvedsmand, 1519-1543, "Laholm", Hallands län. 2

6. Titel: Ridder og rigsråd, 1523. 2

7. Ejendom: Han opførte en borg ved den gård, han havde giftet sig til ved ægteskabet med Helle Hak, 1530, "Häckeberga", Genarps socken, Skåne. 6

8. Titel: Landsdommer, 1536-1542, Skåne. 2

9. Mission: Sendt til Blekinge som én af anførerne i anledning af Dackefejden, 1542. 2


Billede

Holger blev gift med Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494] [MRIN: 1219], datter af Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973] og Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974], før 27 Mar. 1522.1 2 (Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494] blev født omkring 1500 7 og døde i 1523 på "Varberg", Hallands län 2.)


  Ægteskabsnotater:

Vedr. vielsesdatoen: I DAA 2015-17 s. 662 oplyses, at ansøgning om ægteskab blev behandlet af Pønitentiariet
d. 27. marts 1522. Parret var da ikke gift.

Billede

Holger blev derefter gift med Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489] [MRIN: 1216], datter af Niels Hak til Häckeberga [3497] og Tale Hansdatter Brostrup [3498], i 1529.2 3 (Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489] blev født omkring 1495 8 og døde mellem 1549 og 1550 3.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Ejendom: Ejer af gården/borgen: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne. 3


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Genarps socken (Häckeberga)

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.366-371.
Putbus - Podebusk. †

Den nyere danske Linie.
Hr. Predbjørn Podebusk (jf. S. 363) til Vosborg og Kjørup, nævnes 1477, da han solgte Brødbæk til Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (59), var 1484 Ridder (60), deltog 1487 i Hyldingen i Lund, 1494 og 1496 Lehnsmand paa Skjoldenæs, fik 1497 Rinds Herred i Pant (61) og havde det til sin Død, 1499-1536 Lehnsmand paa Riberhus, var 1502 Rigsraad og en af Dommerne over Hr. Poul Laxmand, skrives 1503 til Bidstrup, arvede s. A. Pantelehnet Øster Velling Birk efter sin Svigerfader, tog 1513 Vidne af Jerslev Herredsthing, at Hammelmose var Hr. Vendelbos rette Arvegods (62), eiede 1516 Skjærumgaard (63), en af Hovedmændene for Oprøret mod Kong Christiern II og har 1522 egenhændig underskrevet Hertug Frederiks Kongevalg (64), fik 1523 Livsbrev paa Han Herred, 1523-25 Lehnsmand paa Lundenæs, beseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen (65), var 1525 Sendebud til Lybæk (66), fik 1529 Lysgaard og Hids Herreder i Pant, var i Reformationstiden en af Førerne i Rigsraadets katholske Parti, deltog dog 1534 i Møderne i Ry og i Christian IIIs Hylding i Horsens, 1536-41 Lehnsmand paa Tranekjær, bar Rigsæblet ved Kongens Kroning 1537, † 11 Dec. 1541 paa Estrup, begr. i Aarhus Domkirke, Skifte efter ham holdtes 1548 (67); g. (1) m. Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup, † i Slutningen af Aaret 1506, begr. i Korsbrødre Kloster i Odense (68), (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Aagaard (V. Han H.) og Bregentved (Ringsted H.) † før Paaske 1545 paa Skjoldenæs, begr. i Ringsted Kirke (g. (1) m. Hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm). Børn
af 1. Ægteskab:
1. Jytte
2. Holger Podebusk …
3. Otte Podebusk …
4. Henrik Podebusk …
5. Hr. Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup …
6. Sophie
7. Ingeborg, † mellem 26 Marts og 1 April 1542 i Horsens, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Hr. Tønne Parsberg til Harrested, levede 21 Juli 1520, var † 13 Jan. 1523 (g. (1) m. Maren Knudsdatter Has til Ørtofte).
8. Hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup …
9. Anne til Vosborg, † ved Helligkorsdag 1521 paa Varberg; g. ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Rigsraad Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, † 16 Dec 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (2) m. Helle Nielsdatter Hak til Hikkebjerg).
af 2. Ægteskab:
10. Jytte til Vosborg ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-437.
Ulfstand. †
...
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab):
1) Hr. Truid Gregersen Ulfstand til Torup …
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.) …
af 2. Ægteskab:
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn: ...
c) Hak Holgersen Ulfstand [note: Originalmalerierne til hosstaaende Portræter findes paa Gaunø.] til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab): ...
d) Anne
e) Else
f) Lene
g) Christence
h) Thale til Skabersø, Hikkebjerg og Høgested …
3) Kirstine til Toftholm ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.167-168.
Hak. †

b. Niels Hak til Hikkebjerg, var 1481 nærværende ved Mødet i Kalundborg, af Erkebisp Jens Brostrup forlehnet med Strø Lehn, var 1487 Rigsraad, førte 1497 stor Feide med Erkebispen af Lund, 1502 Lehnsmand paa Holbæk og paa Børringe Kloster, betænkes 1503 i Svogeren Henning Brostrups Testamente, deltog 1505 i Kalmarmødet, dræbt 8 Jan. 1508 paa Helsingborg Slot af Hr. Anders Bille, der derfor maatte betale en meget stor Mandebod, Forliget sluttedes først 1513; g. m. Tale Brostrup Hansdatter, levede 1503 (32). Børn:
1) Anders Hak til Hikkebjerg …
2) Lene
3) Helle til Hikkebjerg, levede 1546, var nylig † 28 Jan 1550 (34); g. 1529 m. Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, Rigsraad, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (1) m. Anne Podebusk, † 1521).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Ulfstand, Holger Gregersen (ca 1490 - 1542).

5 lex.dk, Bagge, Povl: Holger Gregersen Ulfstand i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 4. februar 2021.
Holger Gregersen Ulfstand, til Skabersjö og Häckeberga, d. 16.12.1542, rigsråd. Død i Kbh., begravet i Lunds domk. U. siges at være yngre end sin bror Truid der skal være født 1487; men aldersordenen mellem disse to brødre er vistnok tvivlsom. I hvert fald må han være født 1480-90. Han nævnes allerede 1513 som besidder af Torup der dog senere gik over til broderen mens Skabersjö tilfaldt U. 1516 omtales han som kgl. hofsinde og 1518-19 foretog han i forening med Johan Oxe til Nielstrup en pilgrimsrejse over Tyskland og Venezia til det hellige land. U. synes også lige til sin død, eller i hvert fald til 1536, at have holdt fast ved den katolske tro. Efter hjemkomsten forlenedes han, der allerede da var ridder 1520, med Varberg som han beholdt til 1522, og med Laholm som han beholdt til sin død. Da der til hvert af disse slotte lå fire herreder indtog U. således en betydelig stilling i denne del af landet. Ved sit andet ægteskab kom han i besiddelse af Häckeberga, ligesom han fik del i slægtens adgang til de store bøder hans svigerfars drabsmand Anders Bille (1477-1555) først i året 1534 fik afbetalt. Efter Christian II's flugt hyldede U. ligesom den øvrige skånske adel Frederik I, blev optaget i rigsrådet og var en af hovedførerne under Malmøs belejring 1523. N.å. blev han med Aage Brahe sendt til Sverige for at bevæge Gustav Vasa til et rigsmøde med udjævnelse af de mange tvistpunkter mellem rigerne. Da dette møde endelig i aug. 1524 kom i stand i Malmø var U. en af de rigsråder der fra dansk side stilledes som gidsler til sikkerhed for kong Gustav. Efter Landskronas overgivelse var U. en af de rigsråder der blev sendt til Gotland med Søren Norby for at bevæge besætningen på Visborg til at overgive borgen til Frederik I. Også i de følgende år blev han anvendt som udsending til kong Gustav og deltog i de store rigsmøder i Ny Lödöse (1528) og Varberg (1530).

Som lensmand på Laholm var U. også blevet forlenet med Halmstad by og herred. Da reformationen kom til Halmstad tog han og hustruen sig så godt de kunne af de betrængte gråbrødre, men kunne ikke hindre at disse i maj 1531 blev udjaget. "Dette lutheri spreder sig ganske såre her i riget; Gud råde det vel, hvad ende det vil tage", skriver han og hans bror Truid i disse dage til deres fætter Eske Bille († 1552). S.å. var U. en af de råder der blev beskikkede til at sørge for lov og ret i Skåne bispedømme, og denne stilling indtog han også efter Frederik I's død og da grevefejden udbrød. Under denne måtte han ligesom den øvrige skånske adel i begyndelsen slutte sig til grev Christoffer og var en af hovedførerne for den skånske adel; men da svenskerne nærmede sig for at bekæmpe lübeckerne og grev Christoffer gik han med den øvrige adel over til dem og deltog i slaget ved Helsingborg (jan. 1535) og senere i belejringen af Landskrona og Malmø. Efter Malmøs overgivelse deltog han i maj-juni 1536 atter tillige med Axel Urup i en sendelse til kong Gustav i Stockholm. S.å. blev han en af de råder til hvem landets styrelse overdroges som kgl. statholdere og høvedsmænd, og brugtes i de følgende år gentagne gange til forhandlinger med Sverige, deltog bl.a. i mødet i Brömsebro 1541 der førte til den endelige fred mellem rigerne.

Familie
Forældre: Gregers Jepsen til Torup og Skabersjö (nævnt 1487 og 1510, gift 2. gang med Johanne Brahe) og Else Bille. Gift 1. gang 29.9.1520 (?) med Anne Podebusk, død senest 14.9.1521 på Varberg, d. af rigsråd Predbjørn P. (ca. 1460-1541) og Vibeke Rosenkrantz (død 1506). Gift 2. gang 1522 med Helle Hak, død senest jan. 1550, d. af rigsråd Niels H. til Häckeberga (død 1508) og Tale Brostrup (død tidligst 1503). - Far til Hak Holgersen U., Jens Holgersen U. (død 1566) og Thale U. (død 1604). - Bror til Truid Gregersen U.

Ikonografi
Mal. (Häckeberga, Skåne).

Bibliografi
Kirkehist. saml. 5.r.I, 1901-03 484-92 (U.s og Johan Oxes pilgrimsrejse). Hardsyssels årbog V, 1911 158-60 (brev).

6 Gustaf Ljunggren, illustreret af Ferdinand Richardt, Skånska Herregårdar (Lund, på Bokhandleren C.W.K. Gleerups Förlag. Tryckte uti Berlingska Boktryckeriet, 1852-1863. (Findes på Project Runeberg), s.73.

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Anna (ca 1500 - Helligkors 1521).

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Hak, Helle Nielsdatter (ca 1495 - før 1550).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk