Claus Podebusk til Vosborg [6065]
(Omkr 1400-Mellem 1474/1477)
Jutta Cortsdatter Moltke [6066]
(Omkr 1420-Før 1494)
Ridder Erik Ottesen Rosenkrantz til Bjørnholm, Møgelkær og Skjern [6070]
(Omkr 1427-1503)
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne til Boller [6071]
(Omkr 1425-1477)
Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973]
(Omkr 1460-1541)
Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974]
(Omkr 1465-1506)
Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494]
(Omkr 1500-1523)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488]

  • Gregers Holgersen Ulfstand [3495]

Anne Predbjørnsdatter Podebusk til Vosborg [3494] 1

  • Født: Omkr 1500 3
  • Ægteskab (1): Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] før 27 Mar. 1522 1 2
  • Død: 1523, "Varberg", Hallands län i en alder af ca. 23 år 2

Billede

Anne blev gift med Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] [MRIN: 1219], søn af Gregers Jepsen Ulfstand til Torup og Toftholm [3492] og Else Torbernsdatter Bille [3493], før 27 Mar. 1522.1 2 (Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] blev født omkring 1490,4 døde den 16 Dec. 1542 i København 2 og blev begravet den 20 Dec. 1542 i Lund domkirke 2.)


  Ægteskabsnotater:

Vedr. vielsesdatoen: I DAA 2015-17 s. 662 oplyses, at ansøgning om ægteskab blev behandlet af Pønitentiariet
d. 27. marts 1522. Parret var da ikke gift.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1908. Femogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.366-371.
Putbus - Podebusk. †

Den nyere danske Linie.
Hr. Predbjørn Podebusk (jf. S. 363) til Vosborg og Kjørup, nævnes 1477, da han solgte Brødbæk til Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne) (59), var 1484 Ridder (60), deltog 1487 i Hyldingen i Lund, 1494 og 1496 Lehnsmand paa Skjoldenæs, fik 1497 Rinds Herred i Pant (61) og havde det til sin Død, 1499-1536 Lehnsmand paa Riberhus, var 1502 Rigsraad og en af Dommerne over Hr. Poul Laxmand, skrives 1503 til Bidstrup, arvede s. A. Pantelehnet Øster Velling Birk efter sin Svigerfader, tog 1513 Vidne af Jerslev Herredsthing, at Hammelmose var Hr. Vendelbos rette Arvegods (62), eiede 1516 Skjærumgaard (63), en af Hovedmændene for Oprøret mod Kong Christiern II og har 1522 egenhændig underskrevet Hertug Frederiks Kongevalg (64), fik 1523 Livsbrev paa Han Herred, 1523-25 Lehnsmand paa Lundenæs, beseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen (65), var 1525 Sendebud til Lybæk (66), fik 1529 Lysgaard og Hids Herreder i Pant, var i Reformationstiden en af Førerne i Rigsraadets katholske Parti, deltog dog 1534 i Møderne i Ry og i Christian IIIs Hylding i Horsens, 1536-41 Lehnsmand paa Tranekjær, bar Rigsæblet ved Kongens Kroning 1537, † 11 Dec. 1541 paa Estrup, begr. i Aarhus Domkirke, Skifte efter ham holdtes 1548 (67); g. (1) m. Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup, † i Slutningen af Aaret 1506, begr. i Korsbrødre Kloster i Odense (68), (2) før 1513 m. Anne Mouridsdatter Gyldenstierne til Aagaard (V. Han H.) og Bregentved (Ringsted H.) † før Paaske 1545 paa Skjoldenæs, begr. i Ringsted Kirke (g. (1) m. Hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup, Bollerup og Karsholm). Børn
af 1. Ægteskab:
1. Jytte
2. Holger Podebusk …
3. Otte Podebusk …
4. Henrik Podebusk …
5. Hr. Claus Podebusk til Kjørup og Krapperup …
6. Sophie
7. Ingeborg, † mellem 26 Marts og 1 April 1542 i Horsens, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Hr. Tønne Parsberg til Harrested, levede 21 Juli 1520, var † 13 Jan. 1523 (g. (1) m. Maren Knudsdatter Has til Ørtofte).
8. Hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup …
9. Anne til Vosborg, † ved Helligkorsdag 1521 paa Varberg; g. ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Rigsraad Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, † 16 Dec 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (2) m. Helle Nielsdatter Hak til Hikkebjerg).
af 2. Ægteskab:
10. Jytte til Vosborg ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-437.
Ulfstand. †
...
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab):
1) Hr. Truid Gregersen Ulfstand til Torup …
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.) …
af 2. Ægteskab:
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn: ...
c) Hak Holgersen Ulfstand [note: Originalmalerierne til hosstaaende Portræter findes paa Gaunø.] til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab): ...
d) Anne
e) Else
f) Lene
g) Christence
h) Thale til Skabersø, Hikkebjerg og Høgested …
3) Kirstine til Toftholm ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Podebusk, Anna (ca 1500 - Helligkors 1521).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Ulfstand, Holger Gregersen (ca 1490 - 1542).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk