Peder Nielsen Nedenskov [2374]
(Omkr 1740-1806)
Kirsten Pedersdatter [2376]
(Omkr 1735-1812)
Niels Hansen Ballum [298]
(Omkr 1742/1744-1830)
Kirsten Pedersdatter [299]
(1773-1848)
Niels Nielsen Ballum [289]
(1817-1876)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Bodil Marie Rasmussen [292]

Niels Nielsen Ballum [289] 2 3 4

  • Født: 2 Maj 1817, Dauding, Grædstrup sg 5
  • Døbt: 2 Maj 1817, Dauding, Grædstrup sg 5
  • Ægteskab: Bodil Marie Rasmussen [292] 30 Nov. 1844 i Ring kirke 1
  • Død: 10 Apr. 1876, Dauding, Grædstrup sg i en alder af 58 år 6
  • Begravet: 18 Apr. 1876, Grædstrup kirke 6

punkttegn   Et andet navn for Niels var Niels Nielsen.5

Billede

punkttegn  Notater:

Sognefoged og gårdmand i Dauding Nygaard, Grædstrup sogn.
Foto af Dauding Nygård på siden om Grædstrup sogn.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Foto af gravstedet på siden om Grædstrup sogn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Fremstillet i kirken, 26 Maj 1817, Grædstrup kirke. 5

• Konfirmation, 1832, Grædstrup kirke. 7

• Bopæl, 1834, Dauding, Grædstrup sg. 8 En gård i Dauding y

• Bopæl, 1840, Dauding, Grædstrup sg. 9 En gård i Dauding by

• Ejendom: Overtager gården efter moderen, 17 Aug. 1844, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 10

• Beskæftigelse: Landmand, 1845, Dauding, Grædstrup sg. 11 En gård i Dauding by

• Beskæftigelse: Gårdmand, 1850, Dauding, Grædstrup sg. 12 En gård i Dauding by

• Beskæftigelse: sognefoged og gårdmand, 1855, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 13

• Beskæftigelse: Gårdmand, sognefoged, 1860, Dauding, Grædstrup sg. 14 En gård i Dauding by

• Beskæftigelse: Gårdejer, jordbruger, 1870, Dauding, Grædstrup sg. 15 Gård i Dauding


Billede

Niels blev gift med Bodil Marie Rasmussen [292], datter af Rasmus Jensen [293] og Mette Pedersdatter [294], 30 Nov. 1844 i Ring kirke.1 (Bodil Marie Rasmussen [292] blev født 28 Jun. 1821 i Brædstrup, Ring sg 16, døbt 28 Jun. 1821 i Brædstrup, Ring sg,16 døde 14 Aug. 1902 i Lovdal, Them sg 17 og blev begravet 22 Aug. 1902 i Grædstrup kirke 17.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Forlovelse, 24 Okt. 1844. 1

• Bopæl, 1845, Dauding, Grædstrup sg. 11 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1850, Dauding, Grædstrup sg. 12 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1855, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 13

• Bopæl, 1860, Dauding, Grædstrup sg. 14 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1870, Dauding, Grædstrup sg. 15 Gård i Dauding


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Ring sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1850 s.150b.
Copulerede
Aar 1844
No. 6
Ungkarl og Gaardmand Niels Nielsen i Dauding, 27 Aar gammel, en Søn af Gaardmand Niels Hansen i Dauding.
Pigen Bodild Marie Rasmusdatter i Brædstrup, 23 Aar gammel, en datter af Gaardmand Rasmus Jensen i Brædstrup.
Trolovet: 24. Octbr.
Forlovere: Rasmus Jensen. Hans Peder Nielsen.
Vielsesdagen: 30. Nov.
I Kirken.
Han vaccineret 13. Octbr. 1822. Hun vaccineret 6. October 1822.
Opslag 109. (Niels Nielsen & Bodild Marie Rasmusdtr. viet).

2 J.C.B. la Cour, Danske gårde, 3. samling bind 1, s. 407.
Dauding Nygaard, Grædstrup Sogn. Postforb. og St.: Brædstrup, hvortil c. 2½ Km. Gaarden ligger c. 24 Km. fra Horsens. Ejer: Andreas Kristensen Bonde, som overtog Gaarden i 1895, er født i Stavning ved Skjern 3. Marts 1867 og gift med Ane Lange, født ved Vejle 6. Oktbr. 1886.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Dauding. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. ½ Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 23,700 Kr. Areal 96 Tdr. Ld., deraf Ager 88, Eng 5 ¾, Mose 1 ¼, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: Havre, Brak, Rug, Havre, Roer, Blandsæd og 2aars Græs.
Jordens Bonitet er overvejende Lermuld paa Lerunderlag. Der holdes 25 Køer,
16 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 5 Tyre af jysk sortbroget Race, 5 Heste samt
3 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin.
D a u d i n g N y g a a r d har den nuv. Ejer faaet ved at ægte Enken efter Rasmus Balle, som havde den fra sin Fader, Niels Balle, hvis Slægt den i mange Aar havde tilhørt.
Gaarden ligger meget smukt i det kønne, bakkede Terræn c. ½ Km. SØ. for Dauding omtrent midt paa sine bølgeformede Jorder. Bygningerne er opførte 1903-09, den ø. Længe er dog noget ældre, og de er alle af Grundmur. Hovedb., som ligger mod N., har Skifertag, Avlsb. Tage af Straa og Pap. De faste Maskiner drives ved Petroleumsmotor.

3 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.56.
Opslag 60. (Rasmus Peter Nielsens dåb).

4 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1853-1870 s.56.
Fødte Qvindekjøn
1856
No. 7
Den 11. September
Mette Marie Nielsen
døbt i Kirken 16 November
Gaardmand og Sognefoged Niels Nielsen og Hustru Bodil Marie Rasmussen, Dauding
Faddere: Gaardmand Peder Christensens kone, Dauding. Gmd. Søren Stephansens Kone, Dauding. Fuldmægtig Warthoe, Brædstrup. Kontorist Enevoldsen, ibdm., og
Gaardmd. H.P. Nielsen, Buurgaarde.
Moderen 34 Aar.
Opslag 57. (Mette Marie Nielsen dåb).

5 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.7.
Fødte Mandkjøn
Aar 1817
No. 5
Ægte
2. Maj
Niels Nielsen
Niels Hansen Ballum, Gaardmand i Dauding, og Hustru Kiersten Pedersdatter
26. Maij
Faddere: Michel Chrestensens ældste datter Dorthe af Dauding. Peder Pedersen og hustru, Svend Chrestensen, alle af Buurgaarde. Jens Pedersen af Slauballe.
Opslag 11. (Niels Nielsen dåb).

6 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1871-1889 s.246.
Døde Mandkjøn
1876
Nr. 3
10. April
18. April
Niels Nielsen Ballum, gift
Gaardmand i Dauding
58 Aar.
Opslag 178. (Niels Nielsen Ballum begr.).

7 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.136.
Opslag 126. (Niels Nielsen konf.).

8 Folketælling 1834 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.26.
Opslag 7. (Kirsten Pedersdtr husstand, en gård i Dauding by).

9 Folketælling 1840 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.161.
Opslag 6. (Kirsten Pedersens husstand, en gård i Dauding by).

10 Dokument, Skøde, Dauding Nygård, 17/8/1844.
S k j ø d e
------------
Underskrevne Kirsten Pedersdatter, Enke efter Gaardmand Niels Hansen af Dauding med Lavværge min Søn Gaardmand Hans Peter Nielsen af Buurgaarde, tilstaaer at have solgt, ligesom jeg herved skjøder og aldeles overdrager til min Søn, Ungkarl Niels Nielsen, den mig efter Skjøde af 8. juni 1839 tilhørende gaard paa bemeldte Dauding Mark, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred, med dens Bygninger og tilliggende Jordejendomme, der nu efter justeret (-----------------) staar for gammelt Matrikuls Hartkorn 2 Tønder og 1½ Album Ager og Eng og nyt Matrikuls Hartkorn 4 Tønder, 2 Skjæpper, 3 Fjerdingkar, 1½ Album ligeledes Ager og Eng, samt endvidere al min Besætning, Indbo og Udbo af ethvert navnlig Slags og følgelig Intet deraf undtaget, alt for den anordnede Kjøbesum 1450 Rigsbankdaler, skriver Eet Tusinde, Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler i Sedler.

Da nu Kjøbesummen er leveret og Ejeren desuden har paataget sig at tilsvare og forrente de i Ejendommen staaende kongelige Penge til Beløb 88 Rigsbankdaler Sølv, da skal den herved solgte Gaard med alt dens rette tilliggende fra nu af tilhøre fornævnte min Søn Niels Nielsen og hans Arvinger med alle de Herligheder og Rettigheder samt Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg selv samme efter det ovennævnte Skjøde har været ejende, i hvilken Henseende herved bemærkes, at Jagten paa den solgte Gaards Marker ere reserveret Overkrigskommissair Holst til Ejendom, fri og uindskrænket Udøvelse og at saa længe Overkrigskommissairen og Hustrue lever, er Kjøberen og efterkommende Ejere pligtige strax og saa ofte (……..) at bistaae med Klappere ved Jagterne, samt fra hvilken som helst Skov af de Ejendomme, der have været underlagt det forrige Stamhuus Mattrup, aarlig ved Tilsigelse derom at befordre 1 Favn Brænde til Horsens, alt uden Betaling

Iøvrigt hjemler jeg Kjøberen det solgte fri imod Enhvers retmæssige Paatale.

Til Bekræftelse med min og min Lavværges Underskrifter i tvende Vitterlighedsvidner deres Nærværelse.

Dauding Mark den 17. August 1844

K i r s t e n P e d e r s d a t t e r, med paaholdt Pen

Som Lavværge H a n s P e t e r N i e 1 s e n

Til Vitterlighed

Høst Schmidt

Læst for Thyrsting og Wrads Herreders Ret den 12. Marts 1845.

11 Folketælling 1845 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s. 215.
Opslag 16. (Niels Nielsen husstand, en gård i Dauding by).

12 Folketælling 1850 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.175.
Opslag 4. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

13 Folketælling 1855 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.30.
Opslag 11. (Niels Nielsens husstand, Nygaard i Dauding by).

14 Folketælling 1860 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.12.
Opslag 8. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

15 Folketælling 1870 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.138-139.
Opslag 61-62. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding).

16 Kirkebog for Ring sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1850 s.71.
Opslag 43. (Bodild Marie Rasmusdtr dåb).

17 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1892-1902 s.251.
Døde Kvindekøn
1902, 14. August. Lovdal, Them Sogn, Vrads Herred.
Grædstrup Kirkegaard, Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred. 1902, 22. August.
Bodil Marie Rasmussen
Aftægtskone Lovdal, Them Sogn, Vrads Herred. Født i Brædstrup, Ring Sogn, Datter af afdøde Gaardmand Rasmus Jensen og Hustru Mette Pedersdatter, tidligere gift med afdøde Niels Nielsen Ballum Dauding.
81 Aar.
Stedets Sognepræst.
Opslag 167. (Bodil Marie Rasmussen begr.).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Aug. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia