pil pil pil
Jens Rasmussen [2400]
(Omkr 1729-1809)
Maren Nielsdatter [2471]
(Omkr 1739-1779)
Peder Knudsen [2403]
(Omkr 1742-1807)
Anne Sørensdatter [2447]
(1749-1805)
Rasmus Jensen [293]
(1774-1854)
Mette Pedersdatter [294]
(1783-1863)
Bodil Marie Rasmussen [292]
(1821-1902)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Niels Nielsen Ballum [289]

Bodil Marie Rasmussen [292] 2 3

  • Født: 28 Jun. 1821, Brædstrup, Ring sg 4
  • Døbt: 28 Jun. 1821, Brædstrup, Ring sg 4
  • Ægteskab: Niels Nielsen Ballum [289] 30 Nov. 1844 i Ring kirke 1
  • Død: 14 Aug. 1902, Lovdal, Them sg i en alder af 81 år 5
  • Begravet: 22 Aug. 1902, Grædstrup kirke 5

punkttegn   Andre navne for Bodil var Bodil Marie Nielsen 6 og Bodil Marie Rasmusdatter.7

Billede

punkttegn  Notater:

Foto af Dauding Nygård på siden om Grædstrup sogn.

punkttegn  Dåbsnotater:

Hjemmedøbt.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Foto af gravstedet på siden om Grædstrup sogn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Fremstillet i kirken, 30 Sep. 1821, Ring kirke. 4

• Konfirmation, 1 Maj 1836, Føvling kirke. 8 4. søndag efter påske

• Bopæl, 1834, Brædstrup, Ring sg. 9 En gård i Brædstrup by

• Bopæl, 1840, Brædstrup, Ring sg. 10 En gård

• Skifte: Tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter ægtemanden Niels Nielsens død, 6 Maj 1876, Brædstrup, Ring sg. 11

• Bopæl, 1880, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 12 Enke. Husmoder, lever af Gaarden

• Diverse: Aftægtskontrakt med sønnen Rasmus Peter, 3 Sep. 1883, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 13

• Bopæl, 1890, Grædstrup sg. 14 (Ved FT midlertidigt på besøg hos datteren Mette Marie i Ørskov.)

• Tilflyttet: Flyttet til sønnen Niels Christian, 1895, Lovdal, Them sg. 15

• Bopæl, 1901, Lovdal, Them sg. 15 Aftægtskone hos sønnen Niels Christian


Billede

Bodil blev gift med Niels Nielsen Ballum [289], søn af Niels Hansen Ballum [298] og Kirsten Pedersdatter [299], 30 Nov. 1844 i Ring kirke.1 (Niels Nielsen Ballum [289] blev født 2 Maj 1817 i Dauding, Grædstrup sg 16, døbt 2 Maj 1817 i Dauding, Grædstrup sg,16 døde 10 Apr. 1876 i Dauding, Grædstrup sg 17 og blev begravet 18 Apr. 1876 i Grædstrup kirke 17.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Forlovelse, 24 Okt. 1844. 1

• Bopæl, 1845, Dauding, Grædstrup sg. 18 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1850, Dauding, Grædstrup sg. 19 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1855, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 20

• Bopæl, 1860, Dauding, Grædstrup sg. 21 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1870, Dauding, Grædstrup sg. 22 Gård i Dauding


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Ring sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1850 s.150b.
Copulerede
Aar 1844
No. 6
Ungkarl og Gaardmand Niels Nielsen i Dauding, 27 Aar gammel, en Søn af Gaardmand Niels Hansen i Dauding.
Pigen Bodild Marie Rasmusdatter i Brædstrup, 23 Aar gammel, en datter af Gaardmand Rasmus Jensen i Brædstrup.
Trolovet: 24. Octbr.
Forlovere: Rasmus Jensen. Hans Peder Nielsen.
Vielsesdagen: 30. Nov.
I Kirken.
Han vaccineret 13. Octbr. 1822. Hun vaccineret 6. October 1822.
Opslag 109. (Niels Nielsen & Bodild Marie Rasmusdtr. viet).

2 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.56.
Opslag 60. (Rasmus Peter Nielsens dåb).

3 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1853-1870 s.56.
Fødte Qvindekjøn
1856
No. 7
Den 11. September
Mette Marie Nielsen
døbt i Kirken 16 November
Gaardmand og Sognefoged Niels Nielsen og Hustru Bodil Marie Rasmussen, Dauding
Faddere: Gaardmand Peder Christensens kone, Dauding. Gmd. Søren Stephansens Kone, Dauding. Fuldmægtig Warthoe, Brædstrup. Kontorist Enevoldsen, ibdm., og
Gaardmd. H.P. Nielsen, Buurgaarde.
Moderen 34 Aar.
Opslag 57. (Mette Marie Nielsen dåb).

4 Kirkebog for Ring sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1850 s.71.
Opslag 43. (Bodild Marie Rasmusdtr dåb).

5 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1892-1902 s.251.
Døde Kvindekøn
1902, 14. August. Lovdal, Them Sogn, Vrads Herred.
Grædstrup Kirkegaard, Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred. 1902, 22. August.
Bodil Marie Rasmussen
Aftægtskone Lovdal, Them Sogn, Vrads Herred. Født i Brædstrup, Ring Sogn, Datter af afdøde Gaardmand Rasmus Jensen og Hustru Mette Pedersdatter, tidligere gift med afdøde Niels Nielsen Ballum Dauding.
81 Aar.
Stedets Sognepræst.
Opslag 167. (Bodil Marie Rasmussen begr.).

6 Dokument, Panteobligation: Lån på kr. 6.000 til Bodil Marie Nielsen.

7 Folketælling 1850 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.175.

8 Kirkebog for Ring sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1850 s.142. Konfirmerede i Feuling Kirke 4. Søndag efter Paaske 1836.
No. 1
Bodil Marie Rasmusdatter, Brædstrup
Gm. Rasmus Jensen og Hustru Mette Pedersdatter af Brædstrup
Alder: 28. Juni 1821
Kundskab og opførsel: Meget godt. Godt.
Vacc.: 6. October 1822, Arntzen. Opslag 94. (Bodil Marie Rasmusdtr konf.)

9 Folketælling 1834 (Arkivalieronline: Folketællinger), Ring s. 49. Opslag 10.

10 Folketælling 1840 (Arkivalieronline: Folketællinger), Ring s.182. Opslag 7.

11 Dokument, Tilladelse til Bodil Marie Rasmussen at sidde i uskiftet bo.
Brædstrup den 6. Mai 1876.

Efter derom til mig indkommen Begjæring meddeles Gaardeier Niels Nielsen Ballums Enke, Bodil Marie Rasmussen af Dauding Mark, Grædstrup Sogn, hermed Tilladelse til at hensidde i uskiftet Bo efter bemeldte sin Mand, der afgik ved Døden den 10. f. Md. med hans og hendes fælleds Børn, saalænge Boet vel bestyres og hun i Enkestand forbliver. Det tilføies, at de af Børnene, der ere myndige eller mindreaarige, have meddelt Skifteretten udtrykkeligt Samtykke til denne Bevillings Meddelelse.

A x e l K ø b k e.

Bedes tinglæst som Adkomst for Niels Nielsen Ballums Enke Bodil Marie Rasmussen i Dauding paa Eiendommen Matr. Nr. 3d, 3c, og 27g med samlet Hartkorn 4 Tdr., 3 Skjæpper, - Fjerdk. 1 Album, Gammelskat 13 Rigsbankdaler og 74 Skilling med til Kongetiende samt endvidere 1/3 Kongetiende af Matr. Nr. (----) af Dauding.

Dauding d. 20. juni 1877

B o d i l M a r i e R a s m u s s e n
med paaholdt Pen.

12 Folketælling 1880 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup opslag 15.
(Bodil Marie Rasmussens husstand, Nygaard).

13 Dokument, Aftægtskontrakt, Rasmus Peter Nielsen Ballum yder aftægt til Bodil Marie Rasmussen.
Aftægtskontrakt
angaaende den Aftægt som Rasmus Peder Nielsen Ballum af Dauding Mark skal yde til sin Moder Niels Nielsen Ballums Enke Bodil Marie Rasmussen hendes Livstid.

1. Til fri Bolig og Afbenyttelse sin Livstid beholder Aftægtskonen den for hende allerede indrettede og færdige Lejlighed i 4 nordligste Fag af Gaardens østre Udlænge, og denne Lejlighed skal Gaardens Ejer stedse vedligeholde forsvarligt udvendig og indvendigt, saa at den altid er tæt, tør og sømmelig. Loftslejligheden derover skal ogsaa være til Afbenyttelse for Aftægtskonen alene, hvorfor der skal være bekvem Opgang dertil. Der skal anbringes et Fjællpanel imellem det tilgrænsende Laid over østre Huses sydlige Del og Loftet over Aftægtsboligen. Gaardens Ejer skal allerede inden næste Vinter forsyne Aftægtsboligen med en god passende Kogekakkelovn (:ny:), samt et nyt passende Dagligstuebord, bægge Dele af den Konstruktion og Beskaffenhed, Aftægtskonen ønsker og bestemmer. Foruden denne Beboelseslejlighed skal Aftægtskonen have eget aflukket Lokale paa et for hende bekvemt Sted i et af Gaardens Huse og af tilstrækkelig Størrelse, til Opbevaringssted for hendes Ildebrændsel (:Tørv og Træ:) og naturligvis skal dette Lokale altid af Ejeren vedligeholdes, saaledes at det er tørt og tæt. Til Lejligheden hører ogsaa fri og ubehindret Afbenyttelse til enhver Tid af Gaardens Brønd, Pumpe eller Vandsted.
Af Gaardens nuværende Have norden for Gaarden skal Aftægtskonen have den østligste Del til udelukkende Brug og Afbenyttelse. Hendes Andel skal gaa fra Hegnet i øst over hele Havens Bredde til en Linie mod vest, trukken fra den østlige Del af Stuehusets næstsidste Fag mod ?? over til det nuværende nordre Havehegn. Forlanger Aftægtskonen det, skal Gaardens Ejer lade dette Stykke Havejord særligt afhegne fra Gaardens øvrige Have, og han skal stedse vedligeholde Hegnet om hele Haven, hvorhos han skal særlig lade Aftægtshaven grave og dyrke efter hendes Anvisning og naar hun forlanger, samt aarlig til denne levere 2 Læs Staldgødning.

2. Til Underholdning leveres Aftægtskonen aarlig i sunde og gode Varer efter lovlig Maal og Vægt til de vedføjede Tider.
Leveres med Halvdelen hver 1' Maj og 1' November forud:
- 3 Tdr tørret Rug, 6 Skp Byggryn.

Leveres hver 1 Maj og 1 November hver Gang med det Halve, forud for det begyndende Halvaar:
- 4 Lispund Bygmel, 2 Lispund Flormel, 1 Td Bygmalt, 4 Pund Humle, 3 Lispund Sødmælksost, 2 Skp Salt, 1½ Lispund Kaffe, 1 Lispund brunt Sukker, 8 Pund hvid Sukker, 1 Lispund Pudresukker, 1 Lispund Risengryn, 4 Pund Cicorie, 2 Pund The.

6 Lispund Smør leveres med 4 Pund den 1' hver Maaned og 4 Pund den 15de i hver Maaned.
2 Tdr Kartofler leveres hver 1' November.
1 Lispund renskaget Hør leveres hver 1 Novbr.
8 Snese friske Hønseæg leveres i Tiden fra 1' April til 1' Oktober hvert Aar i saa smaa eller store Kvantiteter, som Aftægtskonen forlanger.
Otte Dage før Jul hvert Aar leveres en levende Slagtegris til en Vægt af mindst 5 Lispund rengjort Flæsk. Hvad rengjort Flæsk ?? maatte veje over 5 Lispund leveres Gaardens Ejer tilbage.
2 fede Ænder leveres uplukkede hver Mortensdag;
hvert andet Aar leveres et godt Slagtefaar, hvert andet Aar (det Aar der ikke leveres 1 Faar) leveres 2 gode Slagtelam (disse Faarekreaturer skulle være af Gaardens egen Faarebesætning, de leveres uklippede og levende) inden hvert Aar 1' November.
4 Pund Uld (uden Buguld og Laaruld) leveres hvert Foraar i Klippetiden.

3. Gaardens Ejer skal levere Aftægtskonen 4 Potter nymalket Mælk daglig, saalænge hun lever; det skal selvfølgelig være Komælk, der leveres; den skal være afsiet, ren og ublandet og skal udbringes i Aftægtsboligen hver Dag straks efter at være afmalket.

4. Til Ildebrændsel leveres Aftægtskonen aarlig 10 Læs Klyntørv a 800 Tørv af den her, Egnen nu mest almindelige Størrelse pr Stk og 1 Favn tør Bøgebrænde, begge Dele af forsvarlig Beskaffenhed. Tørvene der skulle være tørre og velbehandlede leveres inden hvert Aars 1' August og Træet inden hvert Aars Mikkelsdag. det hele Brændsel skal efterat være antaget forsvarligt, af Ejeren foranstaltes ordentlig indsat i Aftægtskonens Brænderum. Træet skal han lade save og ophugge til Kakkelovnsbrænde efterhaanden som Aftægtskonen vil bruge det.

5. Gaardens Ejer er pligtig til naar forlanges at besørge Aftægtskonens Korn til Mølle, der formalet og igen hjemført. Han skal ogsaa, naar hun forlanger, det lade bage, brygge og vadske for hende og selv hertil tillægge, hvad der behøves af Ildebrændsel, og til Vadskningen Sæbe og Soda. Vil Aftægtskonen selv bage, brygge og vadske, skal hun have Ret til at benytte Gaardens Bageovn og Bryggers, Bage- Brygge og Vadske ??. Gaardens Ejer er ogsaa pligtig at yde Aftægtskonen al fornøden Pleje og Opvartning, navnlig i Sygdoms- og Alderdoms-Tilfælde, saa ogsaa pligtig at hente Præst og Læge samt at befordre disse tilbage saavelsom at hente de Medicamenter, der maatte forordnes hende under Sygdom, hvorhos han skal betale saavel Lægeløn som Medicamenter. Maatte Aftægtskonen ønske i Stedet for daglig Tilsyn og Opvartning fra Ejerens Side at have en Pige hos sig til sin Opvartning og Betjening, da skal Gaardens Ejer, naar hun har antaget en saadan Pige, som hun da selv koster og logerer, betale hende til denne Piges Lønning aarlig 60 Kr, der betales hver 1 Maj og 1 November hver Gang med det Halve, altid forud for ½ Aar.

6. Gaardens Ejer er pligtig til hver Søn eller Helligdag, naar Aftægtskonen vil i Kirke at befordre hende til Grædstrup Kirke og efter endt Gudstjeneste igen tilbage. Han er ogsaa pligtig desuden at forrette 4 Rejser for eller med Aftægtskonen, dog ikke til et Sted, der er fjernere end 4 Mil fra Dauding. Selvfølgelig skal Befordringen paa Bestemmelsesstedet vente til Aftægtskonen er hjemfærdig for at køre hende hjem. Hver enkelt af disse Rejser maa dog ikke medtage over 24 Timer. Alle Kørsler præsteres med anstændig Befordring: Hest, Vogn og Kusk.

7. Maatte Aftægtskonen faa i Sinde at flytte fra Gaarden skal Gaardens Ejer, naar hun varsler ham herom til den 1ste Maj eller 1' November et Fjerdingaar forud, levere hende den foran beskrevne Aftægt på hvilket Sted hun forlanger, dog ikke paa et Sted, der er over 3 Mil fra Dauding. I dette Tilfælde bortfalder Mælk Ildebrændsel og Kørsel (Rejser, Møllekørsler, Kørsler til Lægebesøg etc.) som Forpligtelse til at betale Læge og Medicamenter samt at hente disse saavelsom Opvartning, dog ikke Pigelønnen om Aftægtskonen fordrer denne; men til Vederlag for disse Genstande saavelsom for Bolig og Have skal Gaardens Ejer da betale Aftægtskonen 100 Kr, der erlægges med det Halve hver 1ste Maj og det Halve hver 1 November altid forud. Aftægtskonen kan om hun vil atter flytte tilbage til Aftægtsboligen efter 1/4 Aars Varsel til en 1 Maj eller 1 Novbr og nyder da atter hele Aftægten in natura.

8. Idet Aftægtskonen flytter ind i sin Aftægtsbolig udtager hun en Gang for Alle alt hvad hun vil have af Gaardens Indbo til at besætte sin Aftægtsbolig med og til at bruge paa sin Aftægt. Der maa i denne Henseende ikke lægges hende nogen Hindring i Vejen fra Gaardens Ejers Side, da Aftægtskonen har solgt ham Gaarden med Besætning, Ind og Udbo med dette forbehold; imidlertid skal alt hvad Aftægtskonen vil have paa en Gang udtages, og hvis det ej straks udflyttes til Aftægtsboligen skal der forfattes en Optegnelse over, hvad hun har forbeholdt sig som sit med Ret til senere at tage det, til Forebyggelse af senere Tvivl eller Misforstaaelse. Alt hvad Aftægtskonen saaledes udtager skal betragtes som hendes fulde og fri Ejendom, hvorover hun kan disponere efter Forgodtbefindende, og hvis hun flytter bort fra Aftægtsboligen, efr 7 Post, er hun selvfølgelig berettiget til at medtage det Hele incl. de foranomtalte 2 Genstande. Kakkelovnen og Bordet, der af Nyt skal leveres, men hvad deraf Aftægtskonens omhandlede Indbo maatte være tilbage ved hendes Død falder tilbage til Gaarden.
Har hun imidlertid gjort anden Bestemmelse eller udtalt Ønske om, at disse Genstande eller nogle af dem skal anvendes paa anden Maade da skal hendes Ønske eller Bestemmelse være ufravigelig Regel.
Hvad her er forskreven angaar som meldt kun Aftægtskonens Indbo, ikke den Formue hun muligvis maatte efterlade i Penge eller Værdipapirer. Gaardens Ejer er iøvrigt pligtig til at besørge Aftægtskonens hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, hvad enten hun ved sin dødelige Afgang boer i Aftægtsboligen eller er flyttet bort derfra, efr 7de Post.

9. Den heri betingede Aftægt, der anslaas til Kapitalværdi 4000 Kr skal hefte med Prioritet næstefter 18000 Kr, der forrentes med 5 pcnt paa den Aftægtsyderen af Aftægtskonen overdragne Gaard paa Dauding Mark i Grædstrup Sogn med Bygninger og Jorder samt Kongetiende staaende for Hartkorn under Matr. no 3a, 3c og 27g - 4 Tdr 3 Skp ?? ½ Alb ?? 27 Kr 53 Øre med Sæd, Avl, Afgrøde og Gødning, Indtægter og Interesser, Besætning og Inventarium, og i Tilfælde af Søgsmaal for mislig Opfyldelse af Kontrakten er Aftægtsyderen underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25 Januar 1828.
Det bemærkes, at der paahviler Gaarden 5/6 Bankhæftelse, Kl Penge, og at Holst har reserveret Jagt, Klapper og Brændekørsel.

Dauding Mark den 3' September 1883

Som Aftægtsyder: Rasmus P. Nielsen Ballum
Som Aftægtsnyder: Bodil Marie Rasmussen
Til Vitterlig: Søren Pedersen, Adser Pedersen.

14 Folketælling 1890 (Arkivalieronline: Folketællinger), Ørritslev opslag 53+55.
(Ole Lund Hansens husstand).

15 Folketælling 1901 (Arkivalieronline: Folketællinger), Them husliste 136. Opslag 458.

16 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.7.
Fødte Mandkjøn
Aar 1817
No. 5
Ægte
2. Maj
Niels Nielsen
Niels Hansen Ballum, Gaardmand i Dauding, og Hustru Kiersten Pedersdatter
26. Maij
Faddere: Michel Chrestensens ældste datter Dorthe af Dauding. Peder Pedersen og hustru, Svend Chrestensen, alle af Buurgaarde. Jens Pedersen af Slauballe.
Opslag 11. (Niels Nielsen dåb).

17 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1871-1889 s.246.
Døde Mandkjøn
1876
Nr. 3
10. April
18. April
Niels Nielsen Ballum, gift
Gaardmand i Dauding
58 Aar.
Opslag 178. (Niels Nielsen Ballum begr.).

18 Folketælling 1845 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s. 215.
Opslag 16. (Niels Nielsen husstand, en gård i Dauding by).

19 Folketælling 1850 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.175.
Opslag 4. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

20 Folketælling 1855 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.30.
Opslag 11. (Niels Nielsens husstand, Nygaard i Dauding by).

21 Folketælling 1860 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.12.
Opslag 8. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

22 Folketælling 1870 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.138-139.
Opslag 61-62. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Aug. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia