Heinrich van Siggem [5991]
(Omkr 1350-)
Ridder Tønne Rønnow [5987]
(Omkr 1375-1422)
Margrethe Heinrichsdatter van Siggem [5990]
(Omkr 1380-Efter 1413)
Anne Tønnesdatter Rønnow [3632]
(Omkr 1420-1474)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631]

Anne Tønnesdatter Rønnow [3632] 1

  • Født: Omkr 1420 2
  • Ægteskab (1): Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631]
  • Død: 1474 i en alder af ca. 54 år 3
  • Begravet: Holbæk Skt. Nikolaj Kirke 1

   Et andet navn for Anne var Anne Tønnesdatter.

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Anne blev gift med Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631] [MRIN: 1282], søn af Verner Parsberg [3651] og Margarethe Schenck von Reicheneck [3652]. (Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631] blev født omkring 1415,4 døde i 1484 3 5 og blev begravet i Holbæk Skt. Nikolaj Kirke.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Holbaek.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1913. Tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.481-483.
Rønnow. †

Den danske Linie.

2. Hr. Tønne Rønnow, var 1399 Væbner, kaldes Hr. Nicolausson og Fætter til Detlev Rauen og Henneke Kreyge Rønnow, var s. A. under Navnet Timmen Reynow Vidne med Hertug Gerhard (9), var siden Formynder for og Raad hos denne Hertugs Enke og deltog i Overfaldet paa Dronning Margrethes Tilhænger Bispen af Slesvig (10), beseglede 1411 paa Hertuginde Elisabeths Side Forliget i Kolding og blev s. A. sagsøgt med sin Broder Markvard for Bispens Tilfangetagelse, gik 1413 over til det danske Parti, blev Høvedsmand paa Fresenborg, men maatte 1416 under Frisernes Angreb flygte fra Borgen, siges at have mistet meget Gods 1417 bl.a. Nybøl i Angel, som Holstenerne tog, var 1419 Høvedsmand paa Ærø (11), angives urigtig at være falden 1420 ved Immervad, thi 1421 beseglede han ligesom Hr. Eler Rønnow Vidnet af Viborg Landsthing om, at Sønderjylland hører til Danmarks Rige, og først 1422 faldt han under de danskes Angreb paa Borgen i Tønder; g. m. Margrethe Henriksdatter Siggem, der 1413 indehavde Nybølgaard af Jurien Krummedige. Børn:
a. Hr. Korfitz Rønnow til Faareveile …
b. Lene
c. Anne; g. m. Rigsraad Hr. Verner Parsberg, † 1487, begge begr. i Holbæk Kirke.
….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rønnow, Anne (ca 1420 - 1474).

3 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Skt. Nikolaj Kirke og †Klosterkirke s.2915-2916.
*GRAVSTEN
1) (Fig. 96a-b) mellem 1474 og 1484, over rigsråd Verner Parsberg og Anne Tønnesdatter (Rønnow). "Her ligg(e)r her Wern(er) Parsp(er)g, ridder, so(m) døde arr eft(er) gutz byrdh mcdlxxxiiii ok ha(n)s kæ(re) husf(ru)æ An(n)e Tøn(n)esdott(er), som døde mcdlxxiiii, hwes sielæ g(ud) node". Grå kalksten, 250x143 cm, med fordybet minuskelindskrift på dansk mellem konturlinjer og bladslyng afbrudt i hjørnerne af firpas hvori evangelisttegn. Midt på stenen ses svage spor af skråtstillede våbener for Parsberg og Rønnow over slynget skriftbånd med latinsk tekst, der 1759 læstes: "...maiestatis qvi saluandos saluas gratia saluas..." (... majestæts ... du der frelser dem, der skal frelses, frelser af nåde ...), men 1847 var den udslidt. Tilskrives Sjællands Heroldmester.
Lå 1847 og indtil kirkens nedbrydning i koret ved gitret; herefter anbragt i klostrets sydfløj (ligkapellet) og 1919 overført til Holbæk Museum, som da var flyttet fra nogle rum i klostret til den nuværende lokalitet (uden inv. nr.).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Verner (ca 1415 - 1484).

5 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.78-81.
Parsberg. †

3. Verner, fra 1442 Byfoged (Schultheiss) i Nürnberg, var 1430 Høvedsmand i Rigskontingentet under Kampene med Hussitterne, 1443 Høvedsmand i Nürnbergernes Fejde med Herrerne af Waldenfels † 2 Nov. 1455. Til hans Minde er i Koret i St. Lorenz Kirke i Nürnberg ophængt et prægtigt, ottekantet Ligskjold med hans Vaaben, omkring hvilket læses hans Navn, Dødsaar og Datum (her afb. efter Beretning for Germanisches Nationalmuseum 1936-39, S. 90 [118]). Hans Søn Hr. Verner til Stierberg († 1487) er Stamfader til den danske Linje og fader til:
Hr. Tønne, Rigsraad og Lensmand paa Visborg † 1522, hvis Søn var Hr. Verner til Harrested † 1567, Fader til A-C.
A. Niels til Harrested …
B. Christoffer til Jernit og Hagesholm …
C. Valdemar til Jernit …

Første Slægtled.
Hr. Verner Parsberg til Stierberg, kom til sin Farbroder i Danmark, var 1443 Ridder og Høvedsmand paa Holbæk Slot, beseglede 1448 Christoffer af Bayerns Testamente, var 1454 paa Sjællandfarers Landsting, 1456 udsendt til Köln, hvor han afsluttede en Forbundstraktat mellem Danmark og Frankrig ("miles et capitaneus castrorum et patrie Holbekensis et Styrburgensis Dacie et Alamannie etc. consiliarius"), nævnes 1457 som Hr. Verner af Holbæk, 1458 Medlem af et til Danzig affærdiget Gesandtskab, 1459 (paa Holbæk) Fredsforhandler i Lübeck, 1460 Vidne for et af Kong Christiern udstedt Brev, medbeseglede 1463 et af Fru Karine Nielsdatter af Woldorp udstedt Skøde (Segl), 1466 i Kongens Raad (af Holbæk), Sendebud i Maastricht og ved Kejserhoffet, 1467 og 1469 udsendt til Nederlandene, tog 1472, 1473 og 1476 Del i Møderne i Kalmar, var 1473 Høvedsmand paa Holbæk og sad i Landsdommers Sted paa Sjællandsfars Landsting, 1475 paa Kbhvns. Retterting, 1477 Sendebud i Dresden, 1478 nærværende paa Køge Raadhus, 1482 i Forsamlingen af Rigsraader i Kalundborg, vistnok til sin Død 1484 Høvedsmand paa Holbæk. Gift m. Anne Rønnov (F.: Hr. Tønne R. og Margrethe von Siggem) † 1474. Paa deres Ligsten, nu i Holbæk Museum, findes følgende Indskrift, tidligere urigtig læst (nu tydet af Hr. Museumsinspektør C. A. Jensen): Hær . ligg' . her . Wern - parspg . ridder . so døde . ar . eft' . gutz . byrdh . MCD ,, LXXXIIII - ok . has . kæ' . hussfræ: Fræ - ane t'ønes . dott' . so . døde MCDLXXIIII . hwes . sielæ . gd . node. - Midt paa Stenen to Vaaben: Parsberg - Rønnov. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. Gift (1) m. Marine Knudsdatter (F.: Knud Truidsen (Has) og Margrethe Parsberg), levede 1505; (2) 26 Maj 1510 m. Ingeborg Podebusk (F.: Hr. Predbjørn P. og Vibeke Rosenkrantz) † 1542 m. 26 Marts og 21 April, bgr. i Aarhus Domkirke (D. A. A. XXV, 371). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Hr. Jørgen
3. Margrethe ….


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 20 Aug. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk