Niels Eriksen Gyldenstierne [3518]
(-1484)
Mette Banner [3519]
(-1484)
Peder Nielsen Gyldenstierne [3499]
(-Før 1492)
Regitze Bilze Bille [3500]
Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Trolle-Ljungby [3490]
(Omkr 1480-1552)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491]

 • Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter [3087]+
 • Peder Knudsen Gyldenstierne [5545]
 • Axel Knudsen Gyldenstierne til Ljungby, Tim, Bidstrup og Irup [3505]
 • Regitze Gyldenstierne Knudsdatter [3507]+
 • Karen Gyldenstierne Knudsdatter [5547]
 • Margrethe Gyldenstierne Knudsdatter [3501]
 • Hildebrand Knudsen Gyldenstierne [5546]

Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Trolle-Ljungby [3490] 1

 • Født: Omkr 1480 1
 • Ægteskab (1): Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491] den 16 Jan. 1519 i Ystad, Skåne 1 2
 • Død: 27 Jun. 1552, "Kalundborg" i en alder af ca. 72 år 3
 • Begravet: Kalundborg Vor Frue kirke 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Immatrikulation, 1498, Københavns universitet. 1

• Diverse: Deltog som Hofsinde i tronfølgeren Christian (2.)'s felttog mod Elfsborg, 1502. 1
Elfsborg/Älvsborg vest for det nuv. Göteborg havde i flere omgange været i dansk besiddelse. Siden 1471 havde borgen været svensk. Under Christians angreb på borgen i 1502 blev den nedbrændt.

• Ejendom: Ejer af herregården, 1509-1552, "Timgård", Tim sg. 4 Han arvede gården 1509.

• Udnævnelse: Lensmand, 1517, "Ålholm", Lolland. 1

• Diverse: Fængslet og derefter forvist efter Dyvekes død, 1517. 1 4
Dyveke var Christian 2.'s elskerinde, hjembragt fra Norge. Hun døde pludseligt i 1517, og kongen var overbevist om, at hun var blevet forgivet. Knud Pedersen Gyldenstierne blev sammen med Torben Oxe fængslet for drabet, men Knud slap fri og forvist til Timgård. Peder Oxe derimod blev dømt skyldig og mistede hovedet.

• Ejendom: Han giftede sig til godset, 1519, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 2 Godset var formentlig dengang en befæstet sædegård.

• Titel: Lensmand, 1523-1525, "Vordingborg". 1 5

• Titel: Fodermarsk hos Frederik 1, 1524. 1

• Diverse: Deltog som fodermarsk i kampen mod Søren Norby, 1525. 1
Søren Norby var søofficer og Christian 2.'s loyale lensherre på Gotland. Hans oprør mod Frederik 1. blev knust i Skåne.

• Titel: Lensmand, 1525-1531, "Kalundborg". 1 5 1525 ombyttede han Vordingborg len med Kalundborg, som Henrik Gjøe fik. Kalundborg måtte han afstå til Henrik Gjøe i 1531.

• Udnævnelse: Rigsråd, 1529. 1 5

• Ejendom: Fik Karmeliterkollegiet i København af Frederik 1, 1529. 1 6 Det nuv. Valkendorfs Kollegium, Skt. Peders Stræde 14.

• Titel: Lensmand, 1531-1534, "Nykøbing slot", Falster. 1 5
Han måtte afstå Nykøbing Slot, da grev Christoffer af Oldenburg i Chrstian 2.'s navn gik i land ved Skovshoved.

• Diverse: Var med til at føre Christian 2. til fangenskabet i Sønderborg Slot, 1532. 1

• Udnævnelse: Forligtes med grev Christoffer og blev hans lensmand på Krogen, 1534. 5

• Diverse: Fængslet for sin støtte til grev Christoffer mod Christian 3., 1535-1536. 1 5

• Udnævnelse: Rigsråd, Hofmarskal og lensmand på Kalundborg efter at have forpligtet sig til troskab mod Christian 3, 1536. 1 5

• Udnævnelse: Lensmand, 1540, Villands härad, Skåne. 1

• Diverse: Fik tilsyn med Christian 2. efter at denne var ført fra Sønderborg til Kalundborg, Fra 1549. 1


Billede

Knud blev gift med Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491] [MRIN: 1217], datter af Jens Holgersen Ulfstand til Lyngbygård [3273] og Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272], den 16 Jan. 1519 i Ystad, Skåne.1 2 (Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491] blev født ansl 1500 i "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne og døde i 1575 2 3.)


  Ægteskabsnotater:

Foto af gravsten på Tim kirkegård.(!)

Billede

Kilder


1 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1926. Tre og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.14-15, 17, 21-22.
Gyldenstierne i Danmark. †

Sjette Slægtled.

IV.
Hr. Niels Eriksens Børn med Mette Banner (se S. 12):
1. Peder Nielsen, 1483 til Vitterlighed med Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne), skiftede med sin Søster Ingierd Nielsdatter, Hr. Niels Timmesens Efterleverske, efter deres Fader Hr. Niels Eriksen af Tim og Moder Fru Mette Jensdatter, og fik Fru Ingierd deres Mødrene Gaard Langtind og alt deres Gods i Ginding Herred, 10 Gaarde i Havrebjerg Sogn samt to Gaarde i Borbjerg Sogn, Hjerm Herred, Borbjerg og Skylvad, medens Resten skulde tilfalde ham; Lensmand paa Holbæk, skrives 1492 til Tim † s. A. før Maj. G. m. Regitze Bille (Forældre: Torben Bille til Allinge, Svanholm og Søholm, og Sidsel Lunge til Nielstrup), oplod s. A. sin Broder Peder Bille al Rettighed i Svanholm, som hun arvede efter sin Fader og Søskende, 1497 stiftedes en Sjælemesse for hende, Skifte (efter hende?) holdtes o. 1510 af hendes Børn Knud Pedersen og Axel Pedersen til Tim og Eiler Bryske og Eiler Styggesen (paa deres Hustruers Vegne) om Tim Hovedgaard og meget Bøndergods i Jylland. - Deres Børn: Syvende Slægtled IV (se S. 17).
5. [en fejl, skal være "2."] Inger til Langtind …

Syvende Slægtled.

IV.
Peder Nielsen til Tims Børn med Regitze Bille
(se S. 14):
1. Torben Pedersen
2. Hildebrandt
3. Axel Pedersen.
4. Knud Pedersen til Tim og Ljungby, Villands Herred (1545), f. o. 1480, imm. 1498 ved Kbhvns. Universitet, deltog 1502 som Hofsinde i Christiern II.s Tog mod Elfsborg, 1517 Lensmand paa Aalholm, fængslet s. A. paa Kbhvn.s Slot for Dyvekes hastige Døds Skyld, kom siden løs mod Forpligt aldrig at komme Kongen for øje, 1523 Lensmand paa Vordingborg, 1524 Fodermarsk hos Kong Frederik I, deltog som saadan i Kampen mod Søren Norby, 1525 Lensmand paa Kalundborg, 1529 i Rigsraadet, fik s. A. Sortebrødrekloster, 1531 Lensmand paa Nykøbing p. F., 1532 med til at føre Christiern II. til Sønderborg Slot, maatte 1534 overgive Nykøbing Slot, udsonede sig med Grev Christopher og blev dennes Lensmand paa Krogen, deltog i den skaanske Adels Felttog med de Tropper, Kong Gustav sendte Christian III. til Hjælp, stævnet i Jan. 1535 til Kbhvn., fængslet i Malmø, udstedte Troskabsforpligt til Kong Christian, atter i Rigsraadet og Hofmarskal, 1536 atter Lensmand paa Kalundborg, fik 1540 Villands Herred i Forlening, deltog 1539 i Forhandlingerne i Brømsebro med Gustaf Vasa, fulgte 1548 Hertug Frederik paa Hyldingsrejsen til Oslo og havde fra 1549 Tilsynet med den paa Kalundborg fangne Konge † 20 Juni 1552 paa Kalundborg. G. m. Sidsel Ulfstand til Ljungby og Bønned (Falster), der 1546 ejedes af hendes Broder Gert Ulfstand, og hvortil hun skrives 1576 (Forældre: Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge og Margrethe Trolle), havde 1552-74 Villands Herred i Forlening † o. 1575, begr. med sin Ægtefælle i Kalundborg Kirke. [Rettelse i DAA 1929 s. 311: 4. Knud Pedersen † eft. a. 27 Juni 1552, g. 16 Jan. 1519 m. Sidsel Ulfstand til Bønnet (Nørre H. Loll.) (XIII 430).] - Deres Børn: Ottende Slægtled II (se S. 21).
5. Karen
6. Kirsten

Ottende Slægtled

II.
Knud Pedersen af Tims Børn med Sidsel Ulfstand
(se S. 17):
1. Peder til Tim og Bønnet på Falster (-1585) …
2. Hildebrand til Tim …
3. Axel til Ljungby (1575-1601), Tim (1594), Bidstrup og Irup …
4. Regitze
5. Margrethe
6. Karen
7. Lisbeth † Sept. 1566 paa Båhus [rettelse i DAA 1929 s. 311: Lisbeth † paa Baahus (XIII 434); rettelse i DAA 1429 s. 120: Lisbeth G. (d. 1566) var ugift onsdag før Erasmi Dag 1559. (Brev i Sidsel Ulfstands Arkiv.) (F.) ], g. m. Jens Holgersen Ulfstand til Skabersjö † 1566 før Sept.
….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.437-439.
Ulfstand. †

c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522? paa Glimminge (37). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Christence
af 2. Ægteskab:
2) Holger Ulfstand
3) Arvid Jensen Ulfstand til Bønnet …
4) Børge Jensen Ulfstand til Glimminge og Ørup …
5) Gert Jensen Ulfstand til Bønnet og Lyngby …
6) Gregers Jensen Ulfstand til Ørup og Lyngby …
7) Beate
8) Sidsel til Bønnet, † 1575; g. 16 Jan 1519 i Ystad (44) m. Rigsraad Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim, † 27 Juni 1552.
9) Lisbet ….

3 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Kalundborg Vor Frue Kirke s.3203-3204.

4 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Timgaard.

5 Wikipedia, Knud Pedersen Gyldenstjerne.

6 Trap Danmark, femte udgave (Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen.), Storkøbenhavn II, Bind II, I, s.273.

Valkendorfs Kollegium, Skt. Peders Stræde 14, Nordens ældste studenterkollegium, er oprettet 1588 af rigshofmester Christoffer V. i det tidligere Karmeliterkollegium, som Fr. I havde skænket Knud Gyldenstjerne, hvorefter det har tilhørt Joh. Urne, hvis arvinger 1588 solgte det til V. ….


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Aug. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia