Holger Henriksen Ulfstand til Glimminge [3274]
(Omkr 1420-1485)
Birgitte Jensdatter Rosensparre [3275]
(Omkr 1425-Efter 1486)
Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245]
(Omkr 1440-1505/1505)
Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246]
(Omkr 1440-1487)
Ridder Jens Holgersen Ulfstand til Glimmingehus og Ljungby [3273]
(Omkr 1455-1523)
Margrethe Arvidsdatter Trolle [3272]
(1475-1522)
Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491]
(Omkr 1500-1575)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Ljungby [3490]

  • Regitze Gyldenstierne Knudsdatter [3507]+
  • Karen Gyldenstierne Knudsdatter [5547]
  • Margrethe Gyldenstierne Knudsdatter [3501]
  • Peder Knudsen Gyldenstierne [5545]
  • Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter [3087]+
  • Hildebrand Knudsen Gyldenstierne [5546]
  • Axel Knudsen Gyldenstierne til Ljungby, Tim, Bidstrup og Irup [3505]

Sidsel Jensdatter Ulfstand til Bønnet [3491] 2 3

  • Født: Omkr 1500 4
  • Ægteskab (1): Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Ljungby [3490] den 16 Jan. 1519 i Ystad, Skåne 1 2
  • Død: 1575 i en alder af ca. 75 år 2 5
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.

  Begravelsesnotater:

Iflg. Danmarks Kirker er hun næppe begravet i Kalundborg Vor Frue Kirke, da hendes dødsår mangler på gravstenen.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Borgen brændtes ned under Søren Norbys oprør. I årene derefter forstod Sidsel genopbygniingen og en udvidelse af borgen, 1525, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 6

2. Ejendom: Overtog godset efter mandens død, 1552, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 3

3. Ejendom: Overtog godset efter mandens død, 1552, "Timgård", Tim sg. 3

4. Titel: Lensmand, 1552, Villands härad, Skåne. 3 Hun beholdt Villands hrd. som len efter sin mand, fik livsbrev derpå 1554.

5. Arv: Efter hendes brødre Arvid († 1539) og Gert († 1560), der døde barnløse, 1560, "Bønnet", Horbelev sg, Falster. 3


Billede

Sidsel blev gift med Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Ljungby [3490] [MRIN: 1217], søn af Peder Nielsen Gyldenstierne til Tim [3499] og Regitze Bilze Bille [3500], den 16 Jan. 1519 i Ystad, Skåne.1 2 (Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Ljungby [3490] blev født omkring 1480,1 døde den 27 Jun. 1552 i "Kalundborg" 5 og blev begravet i Kalundborg Vor Frue kirke 5.)


  Ægteskabsnotater:

Foto af gravsten på Tim kirkegård. Knud Gyldenstierne er dog begravet i Kalundborg, og Sidsel Ulfstand er næppe begravet i Tim.

Link til siderne om Tim sogn, Horbelev sogn og Ljungby.

Billede

Kilder


1 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1926. Tre og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.14-15, 17, 21-22.
Gyldenstierne i Danmark. †

Sjette Slægtled.

IV.
Hr. Niels Eriksens Børn med Mette Banner (se S. 12):
1. Peder Nielsen, 1483 til Vitterlighed med Hr. Niels Eriksen (Gyldenstierne), skiftede med sin Søster Ingierd Nielsdatter, Hr. Niels Timmesens Efterleverske, efter deres Fader Hr. Niels Eriksen af Tim og Moder Fru Mette Jensdatter, og fik Fru Ingierd deres Mødrene Gaard Langtind og alt deres Gods i Ginding Herred, 10 Gaarde i Havrebjerg Sogn samt to Gaarde i Borbjerg Sogn, Hjerm Herred, Borbjerg og Skylvad, medens Resten skulde tilfalde ham; Lensmand paa Holbæk, skrives 1492 til Tim † s. A. før Maj. G. m. Regitze Bille (Forældre: Torben Bille til Allinge, Svanholm og Søholm, og Sidsel Lunge til Nielstrup), oplod s. A. sin Broder Peder Bille al Rettighed i Svanholm, som hun arvede efter sin Fader og Søskende, 1497 stiftedes en Sjælemesse for hende, Skifte (efter hende?) holdtes o. 1510 af hendes Børn Knud Pedersen og Axel Pedersen til Tim og Eiler Bryske og Eiler Styggesen (paa deres Hustruers Vegne) om Tim Hovedgaard og meget Bøndergods i Jylland. - Deres Børn: Syvende Slægtled IV (se S. 17).
5. [en fejl, skal være "2."] Inger til Langtind …

Syvende Slægtled.

IV.
Peder Nielsen til Tims Børn med Regitze Bille
(se S. 14):
1. Torben Pedersen
2. Hildebrandt
3. Axel Pedersen.
4. Knud Pedersen til Tim og Ljungby, Villands Herred (1545), f. o. 1480, imm. 1498 ved Kbhvns. Universitet, deltog 1502 som Hofsinde i Christiern II.s Tog mod Elfsborg, 1517 Lensmand paa Aalholm, fængslet s. A. paa Kbhvn.s Slot for Dyvekes hastige Døds Skyld, kom siden løs mod Forpligt aldrig at komme Kongen for øje, 1523 Lensmand paa Vordingborg, 1524 Fodermarsk hos Kong Frederik I, deltog som saadan i Kampen mod Søren Norby, 1525 Lensmand paa Kalundborg, 1529 i Rigsraadet, fik s. A. Sortebrødrekloster, 1531 Lensmand paa Nykøbing p. F., 1532 med til at føre Christiern II. til Sønderborg Slot, maatte 1534 overgive Nykøbing Slot, udsonede sig med Grev Christopher og blev dennes Lensmand paa Krogen, deltog i den skaanske Adels Felttog med de Tropper, Kong Gustav sendte Christian III. til Hjælp, stævnet i Jan. 1535 til Kbhvn., fængslet i Malmø, udstedte Troskabsforpligt til Kong Christian, atter i Rigsraadet og Hofmarskal, 1536 atter Lensmand paa Kalundborg, fik 1540 Villands Herred i Forlening, deltog 1539 i Forhandlingerne i Brømsebro med Gustaf Vasa, fulgte 1548 Hertug Frederik paa Hyldingsrejsen til Oslo og havde fra 1549 Tilsynet med den paa Kalundborg fangne Konge † 20 Juni 1552 paa Kalundborg. G. m. Sidsel Ulfstand til Ljungby og Bønned (Falster), der 1546 ejedes af hendes Broder Gert Ulfstand, og hvortil hun skrives 1576 (Forældre: Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge og Margrethe Trolle), havde 1552-74 Villands Herred i Forlening † o. 1575, begr. med sin Ægtefælle i Kalundborg Kirke. [Rettelse i DAA 1929 s. 311: 4. Knud Pedersen † eft. a. 27 Juni 1552, g. 16 Jan. 1519 m. Sidsel Ulfstand til Bønnet (Nørre H. Loll.) (XIII 430).] - Deres Børn: Ottende Slægtled II (se S. 21).
5. Karen
6. Kirsten

Ottende Slægtled

II.
Knud Pedersen af Tims Børn med Sidsel Ulfstand
(se S. 17):
1. Peder til Tim og Bønnet på Falster (-1585) …
2. Hildebrand til Tim …
3. Axel til Ljungby (1575-1601), Tim (1594), Bidstrup og Irup …
4. Regitze
5. Margrethe
6. Karen
7. Lisbeth † Sept. 1566 paa Båhus [rettelse i DAA 1929 s. 311: Lisbeth † paa Baahus (XIII 434); rettelse i DAA 1429 s. 120: Lisbeth G. (d. 1566) var ugift onsdag før Erasmi Dag 1559. (Brev i Sidsel Ulfstands Arkiv.) (F.) ], g. m. Jens Holgersen Ulfstand til Skabersjö † 1566 før Sept.
….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.437-439.
Ulfstand. †

c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522? paa Glimminge (37). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Christence
af 2. Ægteskab:
2) Holger Ulfstand
3) Arvid Jensen Ulfstand til Bønnet …
4) Børge Jensen Ulfstand til Glimminge og Ørup …
5) Gert Jensen Ulfstand til Bønnet og Lyngby …
6) Gregers Jensen Ulfstand til Ørup og Lyngby …
7) Beate
8) Sidsel til Bønnet, † 1575; g. 16 Jan 1519 i Ystad (44) m. Rigsraad Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim, † 27 Juni 1552.
9) Lisbet ….

3 lex.dk, Colding, Poul: Sidsel Ulfstand i Dansk Biografisk Leksikon, hentet 27. november 2020.
Sidsel Ulfstand, d. 1575, godsejer. 20.6.1552 blev U. enke med syv børn der dog alle var ude over den første barndom. Man skulle tro at hun nu havde nok at gøre med at passe sine børns opdragelse og driften af sine store gårde: Ljungby i Skåne, Tim i Nørrejylland og senere også Bønnet på Falster som hun arvede fra sine barnløse brødre Arvid (død 1539) og Gert (død 1560). Alligevel beholdt hun et af sin mands len, Villands hrd. (i det nordøstlige Skåne) som hun fik livsbrev på 1554. Derudover fik hun endda tid til at færdes ved hove. 1559 var hun blandt de fruer der fik brev om at "drage" den store og den lille sal på Kbh.s slot, og fra 1565 har vi fra Frederik IIs kammerjunker Eggert Ulfeldt nogle breve der viser at hun syede den kgl. ungkarls skjorter og førte tilsyn med hans mere intime garderobe. - Materiale i hendes og mandens velbevarede arkiv giver indtryk af U. som en dygtig godsejer med megen økonomisk sans. Under syvårskrigen erhvervede hun ved lån til kronen i Ramsø og Tune herreder noget pantegods som kongen dog atter indløste 1574. Efterhånden som sønnerne blev voksne måtte hun udlægge dem en del af sine besiddelser. Hun boede mest på Ljungby, men opholdt sig også jævnlig på Bønnet hvor hun opnåede kaldsret til sognekirken i Horbelev (1565). Hun holdt med strenghed sine præster til et sømmeligt levned; en af dem, Hr. Jakob - formodentlig præsten i Ljungby - der heller ikke synes at have været nogen forfulgt uskyldighed, måtte ty til lensmanden for gennem ham at bede U. om godt vejr. Stærkest vidner det dog om hendes kraftige personlighed at hun holdt ud i det udsatte grænseherred under krigen da hun år efter år skulle skaffe tilførsler frem til hæren, udskrive bønder til krigstjeneste, inddrive skatter, sørge for reparationer af veje, broer og fæstningsværker osv. midt i en udpint og opsætsig befolkning.

Familie
Forældre: rigsråd Jens Holgersen U. til Glimminge (død 1523) og Margrethe Trolle (1475-1522). Gift rigsråd Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim, født ca. 1480, død 20.6.1552 på Kalundborg, s. af Peder Nielsen (G.) til Tim (død 1492) og Regitze Bille. - Mor til Axel Gyldenstierne og Peder Gyldenstierne.

Ikonografi
Relief på ægtefællens ligsten (Kalundborg k.).

Bibliografi
Monumenta hist. Danicæ, udg. H. F. Rørdam II, 1875 204 206f. Kancelliets brevbøger 1551-75, 1885-98. Danske adelige brevkister, udg. A. Thiset, 1897 47-83 (breve). - Danm.s adels årbog XLIII, 1926 II 17. Thisets saml. i Rigsark, (under Knud Pedersen Gyldenstierne).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Ulfstand, Sidsel Jensdatter (ca 1500 - ca 1575).

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Kalundborg Vor Frue Kirke s.3203-3204.

6 Web, Trolle Ljungbys hjemmeside: Slottets historia.
...
Vid 1500-talets början tror man att det fanns två grundmurade hus, ett i borggårdens sydvästra hörn och ett utefter östra sidan. Genom Sissela Ulfstands gifte (dottern till Glimmingehus skapare, Jens Holgersen Ulfstand) med Knud Gyldenstierna övergick Ljungby till släkten Gyldenstierna. 1525 brändes Ljungby ned under Sören Norbys uppror, men byggdes åter upp samt utökades av Sissela. Efter Knuds död 1552 hade Sissela ensam hand om gården i 33 år, fram till sin egen död 1575.
...


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk